Author: Karolina Mikołajek DT

Marcin Szymański o raporcie rzecznika finansowego ws. kredytów walutowych

W artykule „Krytyka banków nie jest zbrodnią” adw. Marcin Szymański  wskazuje, iż Rzecznik Finansowy ma pełne prawo przedstawić swoje poglądy w sprawie kredytów waloryzowanych walutą obcą, zaś Raport Rzecznika Finansowego w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach kredytu waloryzowanych kursem waluty obcej  nie jest orzeczeniem, które rozstrzyga spór cywilnoprawny. „Nie ma zatem żadnych podstaw, aby twierdzić, […]

Read More →

„Sama jaskółka już jest miła…” – polemika

Autorzy artykułu opublikowanego w dniu 19 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” przekonywali, iż linia orzecznicza w tzw. „sprawach frankowych” jest niekorzystna dla Kredytobiorców, zaś kwietniowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek sprawie o klauzule waloryzacyjne (przegrana banku) niczego w „ugruntowanej linii orzeczniczej” nie zmienia. Bez wątpienia kwietniowy wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. […]

Read More →

Kolejna przegrana mBank S.A. w sprawie o UNWW

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo Klienta Drzewiecki Tomaszek i zasądził na rzecz Kredytobiorcy od pozwanego banku  przeszło 13 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez bank kwot na tzw. „ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”. Wyrok nie jest prawomocny.

Read More →

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – prawomocna przegrana mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny – Odwoławczy wydanym w sprawie o sygn. akt: XXVII Ca 815/16 w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorców reprezentowanych przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zasądzając na Ich rzecz zwrot wszystkich „składek” UNWW pobranych od tych Kredytobiorców przez mBank S.A. Wyrok jest prawomocny.

Read More →

Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych”

W dniu dzisiejszym Rzecznik Finansowy opublikował analizę prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w zawieranych z konsumentami umowach kredytowych indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych walutą obcą. Z pełną treścią Raportu Rzecznika Finansowego na ten temat zapoznać można się pod linkiem: Raport Rzecznika Finansowego – „kredyty walutowe”. Podsumowanie Raportu RF: Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule […]

Read More →

Prawomocna przegrana banku w oparciu o prejudykat

W dniu 6 maja 2016 r. ogłoszony został wyrok Sądu II Instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) w szczególnie ważnej sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Pomiędzy tymi samymi stronami zapadło wcześniej prawomocne rozstrzygnięcie dotyczące stosowania klauzuli nakładającej na kredytobiorcę obowiązek „zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”. Pomimo wyroku zasądzającego zwrot pobranych już […]

Read More →