Kancelaria Drzewiecki Tomaszek reprezentuje Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie – Panią Jadwigę Urbańską, która objęła funkcję reprezentanta grup konsumentów w dwóch pozwach zbiorowych przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Pierwszy pozew grupowy, złożony w dniu 13 czerwca 2014 roku w imieniu kilkutysięcznej grupy konsumentów ma na celu ustalenie odpowiedzialności Banku Millennium S.A. w związku ze stosowanymi przez ten bank w umowach kredytowych klauzulami waloryzacyjnymi o następującej treści:

  • „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
  • „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

uznanymi za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt: XVII AmC 426/09), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (sygn. akt: VI ACa 420/11).

Ostateczny termin zamknięcia grupy upłynął w kwietniu 2018 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego ukazało się w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 23 stycznia 2018 r. Poniżej treść ogłoszenia.

ogłoszenie Waloryzacja

Więcej informacji: Pozew grupowy klauzule indeksacyjne.

W sprawie wydane zostało postanowienie o ustaleniu składu grupy (styczeń 2019 r.). Po dniu wydania tego postanowienia (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia pozwu grupowego) oświadczenie Członka Grupy o wystąpieniu z Grupy jest bezskuteczne.


Drugi pozew grupowy złożony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydział III Cywilny dnia 25 września 2015 roku. Celem powództwa jest uzyskanie wyroku nakazującego Bankowi Millennium S.A. zwrot klientom (będącym konsumentami) bezzasadnie pobranych od nich przez bank płatności mających pokrywać koszty zwieranych przez bank i na jego rzecz umów ubezpieczenia ryzyka związanego z udzielonymi kredytami tzw. umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Niedozwolony charakter zapisów o UNWW dotyczy nie tylko „frankowiczów”. Ostateczny termin zamknięcia grupy upłynął w marcu 2018 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego ukazało się w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 29 grudnia 2017 r. Poniżej treść ogłoszenia.

ogłoszenie UNWW

W sprawie wydane zostało postanowienie o ustaleniu składu grupy (kwiecień 2020 r.). Po dniu wydania tego postanowienia (zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia pozwu grupowego) oświadczenie Członka Grupy o wystąpieniu z Grupy jest bezskuteczne.

Dalsze informacje: Pozew grupowy UNWW.

Poza pozwami grupowymi Drzewiecki Tomaszek reprezentuje Kredytobiorców w kilkuset sprawach indywidualnych przeciwko bankom.

Na rzecz konsumentów prowadzimy spory sądowe oraz postępowania ugodowe w związku ze stosowanymi przez banki nieuczciwymi walutowymi klauzulami waloryzacyjnymi oraz postanowieniami niedozwolonymi regulującymi ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe i ubezpieczenie na życie. Prowadzone przez nas sprawy dotyczą zarówno kredytów waloryzowanych walutą obcą (frank szwajcarski, euro, dolar amerykański i inne), jak i kredytów, w których taka waloryzacja nie występuje (zwanych potocznie kredytami „złotówkowiczów”).

W indywidualnych sporach z zakresu umów o kredyt/pożyczkę waloryzowany kursem waluty obcej Drzewiecki Tomaszek zapewnia także kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom.nakaz zapłaty zanonimizowany

Wybrane sprawy indywidualne opisywane są na tym blogu oraz na stronie FB Drzewiecki Tomaszek 

Zachęcamy do zapoznawania się z publikowanymi tam treściami.