Pozew grupowy UNWW: Tryb przyjmowania zgłoszeń

Uprzejmie informujemy, że nabór zgłoszeń do postępowania grupowego o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego został zakończony i w związku z tym treści zawarte poniżej pozostawiamy do publicznej wiadomości jedynie w celu zapewnienia pełnej transparentności zasad świadczenia przez DT obsługi prawnej w tym postępowaniu.

 

Podstawowe założenia pozwu oraz treść umowy zlecenia zostały opublikowane w zakładce Pozew grupowy UNWW: dokumenty do pobrania.  Ostateczne zamknięcie  zgłoszeń do I Grupy nastąpiło z dniem: 31 stycznia 2015 roku. Pozew został złożony w Sądzie dnia 25 września 2015 roku.

W przypadku akceptacji postanowień umowy zlecenia należy:
  1. Wydrukować 2 egzemplarze Umowy Zlecenia i wypełnić w jej treści w sposób czytelny wymagane dane osobowe; w przypadku, gdy do pozwu przystępuje więcej niż jeden kredytobiorca (np. małżonkowie), wówczas wszyscy kredytobiorcy powinni zawrzeć jedną wspólną umowę zlecenia z Kancelarią;
  2. Wstawić na pierwszej stronie umowy zlecenia datę jej podpisania przez Zleceniodawcę;
  3. Zaparafować każdą stronę umowy zlecenia i załączników; następnie czytelnie podpisać umowę zlecenia i załączniki w miejscach przeznaczonych dla Zleceniodawcy;
  4. Odesłać na adres centrali Kancelarii następujące dokumenty:
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy zlecenia (1 egzemplarz zostanie Państwu odesłany po podpisaniu go przez Kancelarię i zaksięgowaniu wpłaty);
  • Umowę kredytową (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie, o ile dotąd nie została przekazana do Kancelarii);
  • Aneksy do umowy kredytowej (w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii, o ile dotąd nie zostały przekazane do Kancelarii);
  • Porozumienia zawierane z Bankiem dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii, o ile dotąd nie zostały przekazane do Kancelarii );
  • Dowody wpłat UNWW/historia rachunku bankowego z zaznaczonymi kwotami pobranymi tytułem  UNWW (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia lub wydruk w przypadku dokumentu elektronicznego, który nie wymaga podpisu ani stempla);
  • Korespondencja z Bankiem dotycząca UNWW (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
W terminie 7 dni od dnia podpisania przez Państwa umowy zlecenia należy wpłacić na konto bankowe Kancelarii nr: 25 1050 1025 1000  0024 0855 3580 kwotę stanowiącą I ratę należnego kancelarii wynagrodzenia, zgodnie z poniższą tabelą (stawki obowiązują od dnia złożenia pozwu, tj. od 25 września 2015 roku):

4Tytuł wpłaty: „imię nazwisko pozew UNWW

Niewpłacenie kwoty wskazanej powyżej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Państwa umowy zlecenia powoduje, że umowa zlecenia nie wchodzi w życie.
Po otrzymaniu kompletu dokumentów i zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym kancelarii, zostanie Państwu odesłany listem poleconym jeden egzemplarz podpisanej przez kancelarię umowy oraz  faktura VAT.
Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich zapytań na adres: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl