Podstawowe założenia pozwu o ustalenie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

  • Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 14 grudnia 2010r. (sygn. akt: XVII AmC 426/09) za niedozwolone w rozumieniu art. 3851 §1 k.c. uznane zostały następujące klauzule stosowane przez Bank Millennium S.A. w umowach kredytowych:
    „kredyt jest indeksowany CHF/USD/EUR po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”
    „w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej rata spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”.
  • Wskazany wyżej wyrok jest prawomocny, a jego skutkiem jest nie tylko zakaz stosowania powyższych klauzul przez Bank, lecz również brak związania tymi klauzulami klientów Banku i to już od chwili zawarcia przez nich umów kredytowych.
  • Ustalając wysokość rat spłaty kredytu w oparciu o niedozwolone klauzule Bank działał bezprawnie i zobowiązany jest do zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot. Uznanie za bezskuteczne klauzul umownych stanowiących, że kwota wypłaconego kredytu, jak i raty spłaty tego kredytu podlegają przeliczeniu w celu indeksacji na CHF według kursu tej waluty ustalonego przez Bank powoduje, że brak jest podstaw do przeliczania zarówno kwoty wypłaconego kredytu jak i poszczególnych rat na CHF według innego kursu niż obowiązujący w dacie zawarcia umowy kredytowej, a w konsekwencji indeksacji kredytu.
  • W powyższym stanie rzeczy kredytobiorcom przysługują roszczenia wobec Banku odpowiadające różnicy pomiędzy kwotami pobranymi przez Bank tytułem spłaty kredytu, a kwotami, które były rzeczywiście należne.
  • Z uwagi na różnice w kwotach należnych poszczególnym kredytobiorcom, w postępowaniu zbiorowym zamierzamy dochodzić ustalenia zasady odpowiedzialności Banku (w tym również sposobu obliczenia kwot, które Bank zobowiązany jest zwrócić). Po ustaleniu zasady odpowiedzialności Banku, dochodzenie roszczeń pieniężnych w odrębnych postępowaniach uzależnione będzie od wykazania wysokości wpłaconych Bankowi środków.