Prawomocnych wyroków w sprawie UNWW przeciwko mBank ciąg dalszy :-)

Na stronie pozwałemBank oraz w portalu Bankier.pl opisana została jedna ze spraw indywidualnych o UNWW prowadzonych przeciwko mBank S.A. przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zakończona wygraną Kredytobiorców (wyrok prawomocny).

Ze swojej strony chcielibyśmy jedynie dodać, że sprawa dotyczyła ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pobranego nienależnie przez mBank S.A. w łącznej kwocie ponad 36 tys. PLN w stosunku do dwóch umów kredytowych (umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego i umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem EURO). W uzasadnieniu wyroku Sądu II Instancji (sygn. akt: XXVII Ca 815/16) wskazano, że pobieranie opłat z tytułu składki na ubezpieczenie niskiego wkładu kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorcy nie korzystają z ochrony ubezpieczeniowej i nie są informowani o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, samo w sobie, co do zasady  stanowi praktykę godząca w interesy klientów i sprzeczną z dobrymi obyczajami, natomiast okoliczność, iż składka niniejsza została oznaczona w sposób wyraźny kwotowo nie jest istotna. Nie zmienia ona bowiem abuzywnego charakteru całego zapisu zawartego w umowie.

Dodatkowo uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zapadł wyrok Sądu II Instancji w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie indywidualnej, nakazujący mBank S.A. zwrot nienależnie pobranych od Kredytobiorców przez mBank S.A. opłat UNWW w wysokości ponad 18 tys. PLN (kwota należności głównej). Sygnatura akt Sądu I Instancji: VI C 2485/15 (Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia).