Sąd Apelacyjny potwierdził: skarga na orzeczenie referendarza sądu drugiej instancji o odmowie zwolnienia strony od kosztów apelacji jest de lege lata niedopuszczalna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 23 lutego 2021 roku postanowienie o odrzuceniu jako niedopuszczalnej skargi na postanowienie referendarza sądowego w tym sądzie o oddaleniu wniosku strony o zwolnienie jej od kosztów sądowych w zakresie opłaty od apelacji (sygn. akt V ACa 326/20). W uzasadnieniu postanowienia SA czytamy m.in.:

„Art. 39822 § 1 k.p.c. stanowi, że na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie. Oznacza to, że jeżeli na postanowienie sądu drugiej instancji w danym przypadku nie przysługiwałoby zażalenie, to nie przysługuje w ogóle skarga na orzeczenie referendarza sądowego wydane w tym przedmiocie.

Zgodnie z art. 394 2 §1 i 11 k.p.c., zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji, a także na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest: 1) odmowa ustanowienia adwokata lub rady prawnego  lub ich odwołanie, 2) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, 3) zwrot kosztów procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej, 4 )zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 5) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, 6) zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania  świadka, 7) odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia – z wyjątkiem postanowień wydanych w  wyniku rozpoznania zażalenia na podstawie sądu pierwszej instancji.

Przepis ten nie przewiduje zatem możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji wydanego w przedmiocie oddalenia wniosku strony o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym. […] W efekcie, złożona skarga podlegała odrzuceniu.”

Postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu skargi również jest niezaskarżalne.