Kolejna prawomocna wygrana Klientki DT z Getin Noble Bank S.A. – VI ACa 726/18

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz konsumentki kwotę ponad 200 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych od niej przez bank świadczeń pieniężnych w wykonaniu umowy o kredyt indeksowany kursem waluty obcej.

Photo on Trends Hype

Sąd I Instancji w tej sprawie wyrokiem z 18.07.2018 r. (XXV C 1199/17) uwzględnił żądanie naszej Klientki w całości stwierdzając, że bank pobierał od niej raty spłaty wyliczone w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne. Sąd I Instancji uznał, że brak związania Powódki klauzulą indeksacyjną skutkuje bezwzględną nieważnością spornej umowy kredytu. Nadal jednak żądana przez kredytobiorczynię od banku kwota nienależnego świadczenia przewyższa kwotę udostępnionego Powódce kredytu i jako taka podlega zwrotowi na jej rzecz.

Wyrok Sądu I Instancji w tej sprawie stanowi przykład zbadania przez sąd z urzędu ważności czynności prawnej, której dotyczy spór.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach dzisiejszego rozstrzygnięcia podzielił stanowisko Sądu I Instancji o bezwzględnej nieważności spornej umowy kredytu i utrzymał w mocy wyrok tego Sądu zasądzający na rzecz naszej Klientki podaną wyżej kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że postanowienia regulujące zasady walutowej waloryzacji wierzytelności banku wobec Powódki są nieuczciwe. Poświęcił też dużo uwagi ich niejednoznaczoności oraz wskazał na niedochowanie przez bank na etapie zawierania umowy kredytu obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorczyni słusznie wskazując, że blankietowe oświadczenia o ryzyku walutowym nie mogą zastąpić rzetelnej informacji na temat możliwej skali tego ryzyka, na jaką konsument narażony będzie w przyszłości.

Konsumentkę w tym sporze reprezentował adw. Marcin Szymański

Od dzisiejszego wyroku bankowi przysługuje skarga kasacyjna.