„Frankowe” podsumowanie kwartału

Od ostatniego wpisu na tym blogu minęły już trzy miesiące. Spieszymy więc z podsumowaniem minionego kwartału w prowadzonych przez nas sprawach „frankowych”:

 • 7.08.2020 r. zapadł pierwszy wyrok w prowadzonej przez DT sprawie „frankowej”, wydany w oparciu o przepisy tzw. ustawy covidowej, na posiedzeniu niejawnym – wyrokiem w sprawie o sygn. akt I C 1224/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. zwrot ponad 66 tysięcy złotych należności głównej (+odsetki ustawowe od tej kwoty oraz koszty procesu) uzasadniając, że umowa kredytu indeksowanego kursem waluty obcej, podlegająca badaniu w tej sprawie, jest bezwzględnie nieważna, a rozmiar dochodzonego przez konsumentów świadczenia pieniężnego dowiedziono dowodami z dokumentów, więc nie ma potrzeby przeprowadzania w tym zakresie dowodu z opinii biegłego;
 • wyrokiem z dnia 13.08.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale I Cywilnym (I C 405/17) zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 1 200 000 PLN (+ odsetki ustawowe od tej kwoty i 11 868,00 PLN kosztów procesu) oraz ustalił w sentencji wyroku, że nie istnieje stosunek prawny, wynikający z nieważnej umowy kredytu denominowanego z Deutsche Bank Polska S.A.;
 • 20.08.2020 r. w sprawie o sygn. akt: XXVII Ca 1229/19 Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację mBank S.A. od wyroku częściowego w sprawie o sygn. akt: I C 608/18, zasądzającego na rzecz naszych Klientów zwrot pobranych od nich przez bank opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
 • 21.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XXV C 878/18 (Sędzia del. Michał Jakubowski) zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot ponad 122 tys. PLN (oraz odsetki i koszty sądowe) uznając za niewiążące klauzule indeksacyjne;
 • 25.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale XXIV Cywilnym (SSO Maria Piasecka) w sprawie o sygn. akt: XXIV C 1284/17 zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. ponad 170 000,00 PLN (+ odsetki i koszty sądowe) uzasadniając, że postanowienia składające się na walutową klauzulę waloryzacyjną (indeksacyjną) oraz postanowienia nakładające na konsumenta obowiązek ponoszenia opłat na UNWW są abuzywne, nie wiążą Powoda, zaś strony są związane umową w pozostałym zakresie;
 • 28.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale XXV Cywilnym (SSO Piotr Bednarczyk) w sprawie, w której dochodziliśmy od Getin Noble Bank S.A. zarówno zapłaty, jak i ustalenia, ustalił w sentencji wyroku, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z badanej w tej sprawie umowy o kredyt indeksowany kursem waluty obcej oraz oddalił roszczenie pieniężne, co do którego zastosował tzw. teorię salda (sygn. akt: XXV C 1890/18);
 • 29.09.2020 r. na posiedzeniu niejawnym (w trybie art. 15 zzs (2) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19) Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny (SSR Olga Sielczak – Prządka) w sprawie o sygn. akt: VI C 873/17 zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 39 tys. PLN (oraz odsetki od tej kwoty i koszty sądowe) uznając za niewiążące Powodów postanowienia dotyczące indeksacji kredytu i wskazując, że umowa bez tych postanowień może być nadal wykonywana z zachowaniem jej pozostałych postanowień – jako umowa o kredyt złotowy oprocentowany wedle stawki LIBOR;
 • 1.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale I Cywilnym (SSO Bożena Chłopecka) wyrokiem w sprawie o sygn. akt: I C 141/17 przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa zawarta pomiędzy reprezentowanymi przez nas konsumentami a BRE Bank S.A. jest nieważna;
 • 6.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny w sprawie XXVII Ca 1478/19 oddalił apelację Banku Millennium S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz naszych Klientów zwrot nienależnie pobranych od nich jako opłaty UNWW świadczeń pieniężnych;
 • 14.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale I Cywilnym (I C 118/18, Sędzia del. Ewa Wiśniewska – Wiecha) zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 60 tys. PLN i ponad 72 tys. CHF oraz ustalił w sentencji wyroku, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej umowy kredytu zawartej przez konsumentkę z Deutsche Bank PBC S.A.;
 • 15.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny (Sędzia del. Anna Zalewska) zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 227 tys. PLN (oraz odsetki i koszty sądowe);
 • 28.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie (sędzia Aleksandra Orzechowska-Sobolewska) w sprawie o sygn. akt: I C 1674/17 zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 35 tys. PLN (oraz odsetki i koszty sądowe) tytułem zwrotu nienależnie pobranych od nich przez bank świadczeń pieniężnych, wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej, badane w tej sprawie, są bezwzględnie nieważne;
 • 29.10.2020 r. w sprawie o sygn. akt: I C 1340/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Wydział I Cywilny (SSR Małgorzata Smulewicz) zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot nienależnie pobranych od nich przez mBank S.A. świadczeń pieniężnych w wysokości ponad 40 tys. PLN (+ odsetki i koszty sądowe).