Prawomocna wygrana z mBank S.A. – V Ca 1484/20

W dniu 10 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie z powództwa Klientów DT oddalił apelację pozwanego mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (VI C  1057/18).

Pozew w tej sprawie złożyliśmy w kwietniu 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wyrokiem wydanym w czerwcu 2020 r. uwzględnił powództwo w całości.

Sąd potwierdził brak związania kredytobiorców niedozwolonymi postanowieniami umownymi dotyczącymi indeksacji walutowej przy jednoczesnym pozostawieniu w mocy umowy kredytu w pozostałym zakresie, czyli doszło do tzw. „odfranowienia” umowy. Jednocześnie Sąd I Instancji zasądził na rzecz Powodów zwrot żądanych przez nich kwot „nadpłaconych” rat kredytu.

Postępowanie apelacyjne przebiegło naprawdę ekspresowo. Sąd II Instancji oddalając apelację banku uznał za trafne w całości ustalenia Sadu Rejonowego.

Orzeczenie jest prawomocne.

Nie przysługuje od niego skarga kasacyjna.

Photo on Trendhype