Frankowicze wygrywają w Sądzie Okręgowym – kredyt „odfrankowiony”

Przez ostatnie dwa miesiące z uwagi na stan epidemii uległ czasowej zmianie tryb pracy sądów. Odbywały się posiedzenia niejawne oraz rozstrzygano sprawy z katalogu tzw. spraw pilnych. Ustawowo wstrzymany był też bieg terminów sądowych. Nie były więc doręczane również uzasadnienia wyroków, zapadłych przed ogłoszeniem stanu epidemii. Treść pierwszego doręczonego nam orzeczenia w sporze „frankowiczów” z bankiem, ogłoszonego ostatniego dnia przed ograniczeniem pracy sądów ze względu na pandemię COVID, załączamy do tego wpisu.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie, przeciwko Getin Noble Bank S.A. zasądził na rzecz kredytobiorców żądaną pozwem kwotę tytułem nadpłat oraz ustalił, że w stosunku prawnym wiążącym strony na podstawie umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej konsumentów nie wiążą postanowienia tej umowy odnoszące się do waloryzacji wysokości kwoty kredytu oraz rat spłaty.

Sąd w sentencji wyroku uznał za niewiążące wszystkie postanowienia zawarte w umowie kredytu oraz Regulaminie odnoszące się do indeksacji oraz uprawniające bank do dokonywania przeliczeń kursem CHF określonym w tabeli kursów ustalonej przez bank.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację, zgodnie z którą skutkiem uznania za abuzywne postanowień umownych dotyczących indeksacji jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta, a przyjęcie koncepcji, że postanowienia uznane za abuzywne nie są zastępowane żadnymi innymi normami, jest prawidłowym rozwiązaniem problemu, znajdującym oparcie w przepisach prawa (art. 3851 § 2 k.c., art. 6 ust. 1 dyrektywy nr 93/13).

W kwestii żądania ustalenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie kredytu i Regulaminie, Sąd stanął na stanowisku, że powodom przysługuje interes prawny w żądaniu ustalenia treści stosunku prawnego łączącego ich z pozwanym w tym zakresie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sędzią referentem był SSO Paweł Duda.

Sygn. akt: XXV C 2373/17

Photo by kalleboo on Foter.com / CC BY