Klient DT wygrywa z mBankiem na dwa dni przed wyrokiem TSUE

Photo on Trendhype

Po raz kolejny miło nam poinformować o wygranej klienta DT w sprawie przeciwko mBank S.A. w związku z umową o kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

W dniu 1 października 2019 roku (dwa dni przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak vs Raiffeisen) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uwzględnił powództwo naszego Klienta i zasądził od mBank S.A. kwotę nienależnie pobraną przez bank na podstawie zawartych w umowie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego abuzywnych postanowień dotyczących waloryzacji walutowej.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację o abuzywnym charakterze zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych oraz o skutkach stwierdzenia ich abuzywności.

Sąd uznał za zasadne żądanie zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą faktycznie pobranych przez pozwany bank rat spłaty kredytu, a sumą rat, jakie pozwany przedsiębiorca powinien był pobrać po ich obliczeniu z pominięciem niedozwolonych klauzul umownych.

  • Sędzią referentem był SSR Szymon Łukasiewicz.
  • Wyrok nie jest prawomocny.