Umowa kredytu Getin Noble Bank S.A. nieważna – orzeczenie prawomocne

W dniu wczorajszym (tj. 15.07.2020 r.) prawomocnie orzeczona została nieważność umowy kredytu Klientek DT w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Sądu I Instancji, że zawarte w tej umowie postanowienia regulujące indeksację kredytu kursem franka szwajcarskiego są abuzywne, a także, że Powódki nie zostały w sposób wyczerpujący poinformowane o związanym z oferowanym im kredytem ryzykiem walutowym.

Zgodziwszy się z Sądem Okręgowym co do tego, że badana w sprawie umowa kredytu jest nieważna, Sąd Apelacyjny zaznaczył, że skoro Powódkom przysługuje wywodzone z tej nieważności dalej idące roszczenie o zapłatę, to brak jest interesu prawnego w dochodzeniu ustalenia, że umowa jest nieważna. Z tego względu Sąd Apelacyjny zmienił częściowo wyrok Sądu I Instancji w ten sposób, że oddalił powództwo o ustalenie nieistnienia umowy kredytu wobec jej nieważności, utrzymując przy tym w mocy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego o zwrocie na rzecz Powódek nienależnie pobranych przez Bank świadczeń pieniężnych w wykonaniu nieważnej Umowy Kredytu.

Trzeba zaznaczyć, że w tym procesie w ramach roszczenia ewentualnego dochodziliśmy w imieniu naszych Klientek ustalenia w sentencji wyroku, że umowa jest bezwzględnie nieważna oraz zwrotu kwot odpowiadających różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego Powódkom kredytu i sumą pobranych dotąd od Powódek przez Bank rat spłaty.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia nie wypowiedział się więc na temat tzw. teorii salda.

Orzeczenie Sądu I Instancji w tej sprawie dostępne jest w portalu orzeczeń sądów powszechnych pod linkiem:

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_000695_2017_Uz_2018-10-10_002

Sygnatura akt Sądu II Instancji: VI ACa 32/19

Photo on Foter.com