Klauzule indeksacyjne Kredyt Bank S.A. – wygrana Klientów DT

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 lipca 2019 r. zapadł wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. Kredytobiorcy w tym sporze żądali od Banku zwrotu świadczeń pieniężnych nienależnie pobranych przez Bank w wykonaniu umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartej przez konsumentów z Kredyt Bank S.A.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że:

  • badana umowa jest ważna;
  • sporną umową udzielono Powodom kredytu złotowego waloryzowanego kursem waluty obcej;
  • postanowienia umowy regulujące zasady waloryzacji (indeksacji) kredytu są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i jako takie są bezskuteczne (niewiążące) wobec konsumentów (kredytobiorców);
  • w związku z bezskutecznością klauzul indeksacyjnych wysokość zobowiązania kredytobiorców wobec Banku powinna zostać obliczona z pominięciem tych postanowień, przy utrzymaniu w mocy wszystkich pozostałych postanowień umowy kredytu (w tym postanowienia regulującego zasady oprocentowania kredytu);
  • różnica pomiędzy kwotą faktycznie pobraną przez Bank jako raty spłaty kredytu, a kwotą, która byłaby należna Bankowi przy jej obliczeniu z pominięciem postanowień o indeksacji walutowej, stanowi świadczenie Bankowi nienależne;
  • wysokość żądania wskazana w pozwie (ponad 122 tys. PLN przy kredycie udzielonym na kwotę ok. 330 tys. PLN) została w sprawie pozytywnie zweryfikowana przez biegłego sądowego i w całości zasądzona na rzecz konsumentów.

Pozew w tewooden-legal-hammer-studio-shotj sprawie złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie w drugiej połowie czerwca 2018 r. Odpowiedź na pozew (na zobowiązanie Sądu) złożona została już w miesiąc później, a w październiku 2018 r. miała miejsce pierwsza rozprawa. W toku sprawy sporządzone zostały dwie opinie biegłych i rozpoznane wnioski Banku o zawieszenie postępowania, a następnie o rozpoznanie sprawy w poszerzonym składzie. Pomimo tego postępowanie w I instancji zakończyło się w ciągu jednego roku od dnia złożenia pozwu. Sygnatura akt: XXV C 1242/18, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal), wyrok nie jest prawomocny.

Photo on Foter.com