Wygrana Klienta DT z mBank S.A. – sygnatura VI C 441/18

Miło nam poinformować, iż w dniu 31 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniesione przez kredytobiorcę powództwo i zasądził od mBank S.A. na rzecz reprezentowanego przez nas konsumenta kwotę nienależnie pobraną przez bank na podstawie zawartych w umowie kredytu indeksowanego do CHF abuzywnych postanowień dotyczących waloryzacji wysokości rat spłaty oraz wysokości zadłużenia.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację o abuzywnym charakterze zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych oraz o skutkach stwierdzenia ich abuzywności.

bulls-eye-bull-darts-game-win-success-scoreSąd uznał za zasadne żądanie zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą faktycznie pobranych przez bank rat spłaty kredytu, a sumą rat, jakie bank powinien był pobrać po ich obliczeniu z pominięciem klauzul waloryzacyjnych. Sąd orzekł, że konsument został w okresie objętym pozwem obciążony przez bank kwotą o przeszło 40 tys. złotych wyższą, niż rzeczywiście bankowi należna.

Sędzią Referentem była SSR Agnieszka Onichimowska.

Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

 

Photo on Trendhype