Szczęśliwy piątek trzynastego – Sukces Klienta DT w Sądzie Najwyższym w sprawie przeciwko Deutsche Bank !!!

Image by Myriams-Fotos from Pixabay

W ostatni piątek – 13 maja 2022 r. – Sąd Najwyższy w składzie Przewodniczący – SSN Paweł Grzegorczyk Sędziowie: SSN Marta Romańska, SSN Roman Trzaskowski rozpoznał skargę kasacyjną reprezentowanego przez nas konsumenta w sprawie przeciwko Deutsche Bank od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2022 r. – I ACa 65/19 (w pierwszej instancji wyrok oddalający powództwo wydano dnia 5 października 2018 r., sygn. akt I C 157/17, SSO Ewa Ligoń – Krawczyk).

Sądy powszechne obu instancji w tej sprawie uznały, że kredytobiorca podpisując umowę o kredyt denominowany, dysponował wiedzą na temat wiążącego się z nim ryzyka kursowego. Świadczyć o tym miały „nie tylko oświadczenia podpisane przez powoda co do znajomości ryzyka kursowego lecz przede wszystkim poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego powoda”.

Skargę kasacyjną od orzeczenia Sądu Apelacyjnego oparliśmy m.in. o zagadnienie obowiązku informacyjnego banku wobec konsumenta i wymogu transparencji postanowień umowy tak w znaczeniu ich przejrzystości językowej, jak i co do zakresu informacji, jakie konsumentowi (bez względu na jego rzekomą wiedzę i doświadczenie) powinny zostać na etapie przedkontraktowym udzielone przez przedsiębiorcę oferującego produkt obarczony ryzykiem walutowym.

Skarga została przyjęta do rozpoznania 17.11.2020 r. (wówczas pod sygnaturą: I CSK 249/20), a rozpoznana 13.05.2022 r. na posiedzeniu niejawnym. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.

Kredytobiorcę w tej sprawie reprezentują adw. Marcin Szymański i r.pr. Justyna Karolina Mikołajek.

✌️ ✌️ ✌️ Jest to kolejna skuteczna skarga kasacyjna w sprawie przeciwko Deutsche autorstwa prawników z kancelarii Drzewiecki Tomaszek – poprzednie orzeczenie w oparciu o skargę kasacyjną sformułowaną przez adw. Marcina Szymańskiego w sprawie przeciwko Deutsche Bank zapadło 15.10.2020 r. – sygn. akt: I CSK 519/19.

✌️ ✌️ ✌️ Jest to także drugi w tym roku i zarazem drugi korzystny dla konsumenta wyrok Sądu Najwyższego w prowadzonej przez nas sprawie frankowej (w marcu 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Raiffeisen Bank od wyroku uwzględniającego powództwo naszych Klientek dotyczące umowy o kredyt indeksowany).