Dyrektywa 93/13 – wygrana konsumenta przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia

wyrok

nakaz zapłaty zanonimizowanyW ubiegłym roku w jednej z prowadzonych przez nas spraw o zwrot  świadczeń pieniężnych nienależnie pobranych przez bank od konsumenta w wykonaniu umowy o kredyt zawierającej klauzule abuzywne Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – uwzględniając żądania pozwu w oparciu o dowody z dokumentów zgłoszone w pozwie  – wydał nakaz zapłaty. Pozwany bank złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, w wyniku czego miało miejsce dalsze postępowanie dowodowe (w tym przeprowadzony został dowód z opinii biegłego). Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. zapadł wyrok uwzględniający w całości roszczenie reprezentowanego przez DT konsumenta. Załączamy uzasadnienie tego wyroku, które dostępne jest po kliknięciu na LINK.