Pozew grupowy o UNWW – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w sprawie z pozwu grupowego o zapłatę wytoczonego przez Reprezentanta Grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium S.A. („Bank„, „Spółka„) w związku ze stosowaniem przez Bank w umowach o kredyt (zarówno indeksowanych kursem waluty obcej, jak i bez indeksacji walutowej) zapisów nakładających na kredytobiorcę obowiązek ponoszenia za Bank opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, w dniu 13 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie o oddaleniu zażalenia Banku Millennium S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział III Cywilny o odmowie ustanowienia wnioskowanej przez pozwaną Spółkę kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Apelacyjny wskazał m.in., że: art. 8 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2009 roku w brzmieniu poprzednio obowiązującym stwierdzał ogólnie, że na żądanie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Uwzględnienie wniosku miało więc charakter fakultatywny, co nie oznacza dowolności rozstrzygnięcia. Sąd winien był wziąć pod uwagę prawdopodobny wynik postępowania, który przekłada się na sposób rozstrzygnięcia o kosztach procesu, ich rozmiar oraz perspektywę zaspokojenia  roszczeń pozwanego z tego tytułu. Opisane kryteria rozstrzygnięcia w oczywisty sposób wynikają z celu regulacji oraz celów instytucji kaucji aktorycznej, która w systemie prawnym była przecież znana już wcześniej. W konsekwencji uwagi zażalenia o rzekomo nieprawidłowej wykładni powołanego przepisu są chybione.

Zauważyć jeszcze należy, że z dniem 1 czerwca 2017 roku art. 8 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2009 roku uległ zmianie wobec wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 roku, poz. 933). Stanowi on obecnie, iż na żądanie pozwanego sąd może postanowieniem zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu, jeżeli pozwany uprawdopodobni, że powództwo jest bezzasadne oraz że brak kaucji uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania w razie oddalenia powództwa. Potwierdza to prawidłowość wcześniejszego stanowiska doktryny i orzecznictwa w przedmiocie przesłanek ustanowienia kaucji. Należy w szczególności podkreślić, że wyraźne łączne wymienienie przesłanek takiego rozstrzygnięcia dobitnie potwierdza, iż celem kaucji jest wyłącznie zabezpieczenie interesu pozwanego w zakresie kosztów procesu, a nie utrudnienie wszczęcia i prowadzenia postępowania grupowego. Na marginesie można odnotować, że brak przepisów przejściowych w ustawie zmieniającej nie ma tu istotnego znaczenia, gdyż przesłanki rozstrzygnięcia w dawnym i obecnym stanie prawnym przedstawiają się analogicznie.”

Pozew grupowy o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest pozwem o zapłatę (nie o ustalenie). Został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w lutym 2017 r. Kolejnym etapem sprawy będzie zarządzenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie ogłoszenia w prasie o ostatecznym terminie, w jakim konsumenci mogą zgłosić swoje uczestnictwo w tym pozwie. Po zamknięciu składu grupy sprawa zostanie rozpoznana co do meritum.