Możliwe skutki pozwu o UNWW.

W dniu dzisiejszym Pan Maciej Samcik na swoim blogu poruszył kwestię zmiany wzorców umów, którą obecnie wprowadza Credit Agricole. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie samcik.blox.pl z dniem 05 października 2014 r. wprowadzone zostaną zmiany w stosowanych przez Credit Agricole wzorcach umownych dotyczących kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Akceptacja tych zmian zdaniem banku nie wymaga podpisywania i odsyłania do banku jakichkolwiek dokumentów, czy też składania oświadczeń o zaakceptowaniu proponowanych zmian. Dodatkowo każdemu z kredytobiorców przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z 30- dniowym terminem wypowiedzenia albo prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych zmian. 

O praktyce banku informowali już na początku września 2014 r. konsumenci posiadający umowy kredytowe, których stroną jest obecnie Credit Agricole, zamieszczając treść kierowanej do Nich korespondencji na stronie www.forum-kredytowe.pl Jako podstawę prawną do zmiany wzorca umowy bank wskazuje art. 3841 kodeksu cywilnego. Słusznie jednak zauważył autor strony www.pozwalembank.pl w swoim komentarzu na www.samcik.blox.pl, iż do dokonania zmian, którą próbuje obecnie wprowadzić Credit Agricole, niezbędne jest istnienie w umowie kredytowej klauzuli modyfikacyjnej. Klauzula ta powinna precyzyjnie określać, w jakich sytuacjach faktycznych i w jaki sposób dopuszczalne jest jednostronne zmodyfikowanie postanowień tej umowy kredytowej. 

Modyfikacje wprowadzone przez wspomniany bank dotyczą również postanowień w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Można upatrywać w tym związku z faktem, że dwa miesiące temu Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyjął do rozpoznania pozew grupowy o UNWW wniesiony przez grupę konsumentów przeciwko Credit Agricole. W kontekście powyższego pozwu stwierdzenie banku w kierowanej do swoich klientów korespondencji, iż proponowane zmiany „dotyczą postanowień, które nie były przedmiotem indywidualnych uzgodnień pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, a zostały zamieszczone w zawartej umowie kredytu” należy uznać za bardzo korzystne dla interesów grupy.

W związku jednak z działaniami podjętymi przez Credit Agricole ponownie stawiane są przez naszych Klientów, kredytobiorców Banku Millennium S.A., pytania o następstwo wygranej w pozwie grupowym o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, który przygotowywany jest przez naszą kancelarię.

W oparciu o dotychczas przeprowadzone analizy oraz bieżące orzecznictwo przedstawiam zatem komentarz adw. Marcina Szymańskiego:

Korzystne dla osób, które zaciągnęły kredyt w Banku Millennium S.A. rozstrzygnięcie przez Sąd sporu w sprawie Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) oznaczać będzie, że postanowienia umów kredytowych dotyczące UNWW (zazwyczaj są to postanowienia §9 ust . 9, 10 i 11 umowy kredytowej) nie będą wiązać klientów banku. Bank nie będzie mógł również w przyszłości domagać się zwrotu kosztów zawartej przez siebie umowy ubezpieczenia na podstawie tych postanowień umownych.

Podstawową cechą wyróżniającą powództwo w sprawie stwierdzenia niedozwolonego charakteru (w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.) przedmiotowych postanowień umownych i żądania zwrotu pobranych na ich podstawie kwot, jest to, iż zmierza ono do zanegowania co do zasady możliwości obciążania klientów obowiązkiem zwrotu kosztów umów ubezpieczenia zawartych przez bank, nie zaś jedynie do zakwestionowania wysokości pobieranych przez bank na ten cel kwot.

Na skutek wyroku korzystnego dla konsumentów bank nie będzie mógł formułować żadnych żądań, ani roszczeń w oparciu o postanowienia, których abuzywny (niedozwolony) charakter zostanie stwierdzony przez Sąd. Stwierdzenie przez Sąd, że omawiane postanowienia umowne są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. oznacza, iż nie wiążą ono kredytobiorców obecnie i nie wiązały od chwili zawarcia umowy.

Regulamin Kredytowania Osób Fizycznych w Ramach Bankowości Hipotecznej w Banku Millennium S.A. z roku 2005 przewidywał możliwość żądania dodatkowych zabezpieczeń jeśli w okresie obowiązywania umowy kredytu nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń. Stwierdzenie, że postanowienia umowne dotyczące UNWW nie wiążą kredytobiorców od chwili zawarcia umowy kredytu, w żadnym wypadku nie oznacza „zmiany wartości ustanowionych zabezpieczeń”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt I CSK 313/12) Zmiana treści stosunku zobowiązaniowego przez związanie wzorcem wydanym w czasie trwania tego stosunku dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy taka możliwość została przewidziana w umowie lub we wzorcu poprzez zastrzeżenie klauzuli modyfikacyjnej.

Jak dodał Sąd Najwyższy klauzula modyfikacyjna dla swej skuteczności wymaga wskazania konkretnych okoliczności, które uzasadniają zmianę regulaminu. Regulamin kredytowania nie stwierdza natomiast, że przyczyną zmiany regulaminu może być wyrok orzekający, iż bank stosował niedozwolone postanowienia umowne.