Przegrana Banku w II Instancji w sprawie o UNWW

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w  sprawie o sygn. akt: V Ca 1028/15, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 1170/14. Tym samym kancelaria DT uzyskała kolejne prawomocne rozstrzygnięcie potwierdzające abuzywny charakter postanowień nakładających na kredytobiorców – konsumentów obowiązek ponoszenia za bank kosztów tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Kredytobiorców reprezentował w obu instancjach adwokat Marcin Szymański – wspólnik DT.

Uzasadnienie orzeczenia w sprawie o sygn. akt: I C 1170/14 dostępne jest tutaj