Prawomocna przegrana banku w oparciu o prejudykat

W dniu 6 maja 2016 r. ogłoszony został wyrok Sądu II Instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) w szczególnie ważnej sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Pomiędzy tymi samymi stronami zapadło wcześniej prawomocne rozstrzygnięcie dotyczące stosowania klauzuli nakładającej na kredytobiorcę obowiązek „zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”.

Pomimo wyroku zasądzającego zwrot pobranych już kwot „składki” UNWW, bank – po wydaniu wyroku w I instancji – obciążył rachunek Klienta kosztami kolejnej „składki” z tego samego tytułu (generując tym samym saldo ujemne na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi kredytu), przez co Klient został zmuszony do złożenia kolejnego pozwu. Co ciekawe, po pierwszym wyroku bank – ignorując treść wezwania do zapłaty wskazującego numer rachunku bankowego, na który należy uiścić zasądzoną kwotę – dokonał przelewu na rachunek bankowy Powoda przeznaczony do obsługi kredytu. W rezultacie zasądzona w pierwszym postępowaniu kwota  pokryła saldo debetowe, wygenerowane przez bank bezpodstawnym obciążeniem Klienta kolejną „składką”. Warto dodać, że bank dotychczas nie zwrócił również odsetek naliczanych za debet utworzony w ten sposób na rachunku Klienta.

Po wniesieniu kolejnego pozwu bank podnosił, że abuzywność spornej klauzuli dotyczącej UNWW należy w całości zbadać ponownie i że wcześniejsze orzeczenia nie mają żadnego znaczenia w stosunku do kolejnych składek. Sądy obu instancji nie uwzględniły jednak tego stanowiska i zgodnie stwierdziły, że wyrok w poprzednim sporze o UNWW pomiędzy tymi samymi stronami stanowi w opisywanej sprawie prejudykat i uwzględniły w całości żądanie pozwu bez ponownego prowadzenia postępowania dowodowego (w obu instancjach na pierwszej rozprawie).

O sprawie przeczytać można również tutaj: UNWW: wygrana z bankiem w oparciu o prejudykat

Należy mieć nadzieję, że tym razem wyrok zostanie należycie wykonany przez bank i że zaprzestanie on obciążania konta bankowego Powodów kolejnymi „opłatami UNWW”.

Powodów reprezentowała kancelaria  „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k.