Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 02/2013
Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 17.1.2013 r., III CZP 100/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Czy w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli zachodzi współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej, jeżeli drugą stroną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli byli małżonkowie pozostający w ustroju wspólności ustawowej, którzy wskutek tej czynności uzyskali korzyść majątkową?" – tak brzmiało pytanie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 17.1.2013 r., III CZP 97/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Prawidłowe uiszczanie kosztów sądowych rodzi w praktyce wiele wątpliwości. Jedną z nich rozstrzygnął w dniu 17.1.2013 r. SN, rozpatrując następujące zagadnienie prawne: "Czy w sprawach o wpis prawa odkupu wykonywanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Skarbu Państwa znajduje zastosowanie art. 94 ustawy z 28.5.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w rezultacie wniosek o wpis prawa odkupu jest wolny od opłaty sądowej, czy też należy pobrać opłatę od tego wpisu, w oparciu o przepis art. 43 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy z 28.5.2005 r.?"
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się procesowe postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy – cz. I
Autor: dr Przemysław Feliga, LL.M.
W artykule przedstawione zostały najistotniejsze zagadnienia obejmujące uregulowania wpływu ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na proces dotyczący masy upadłości w sprawach z zakresu prawa pracy w porównaniu z rozwiązaniami prawnymi odnoszącymi się do procesu niedotyczącego masy upadłości w takich sprawach. Autor podejmuje analizę kwestii znaczenia procesowego ogłoszenia upadłości likwidacyjnej w stosunku do tego rodzaju procesu oraz skutków procesowych, jakie powoduje dla takiego procesu wszczęcie właściwego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. [MoP Nr 3/213]
Znaczenie tzw. opinii prywatnych dla postępowania cywilnego
Autor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka
Ogromny rozwój nauki i techniki spowodował, że opinie biegłych stały się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych. Często pojawiają się także tzw. opinie prywatne, a zatem wykonane na zlecenie strony procesowej, nie zaś sądu. Wprawdzie opinie prywatne nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów KPC, ale nie można pomijać ich znaczenia. Mogą one bowiem pozwolić uniknąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają powoda przed jego wytoczeniem lub pozwanego skłonią do ugody przedsądowej. W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego. [MoP Nr 2/213]
W najnowszym numerze Iustitia m.in.:
Dopuszczalność przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty sądowej
Autor: Marcin Jagodziński
Niniejszy artykuł dotyczy dopuszczalności przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty sądowej od czynności procesowej w sprawach cywilnych. Autor odnosi się do dotychczasowego stanowiska doktryny i judykatury, wskazując na dwa istniejące przeciwstawne poglądy przedstawione w orzecznictwie SN oraz rozbieżności wśród przedstawicieli nauki prawa.[Iustitia Nr 4/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Kodeks cywilny. Komentarz
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Pisma procesowe w sprawach
cywilnych z objaśnieniami
i płytą CD
169,00 zł 152,10 zł
Kodeks cywilny. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Regulamin urzędowania
sądów powszechnych

159,00 zł 143,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości