Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 07/2013
Orzecznictwo
1. Wyrok TS UE z 14.5.2013 r., T-249/11
Autor: Anna Gołębiowska
Samo ustalenie braku podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi rozpatrywanymi znakami nie może prowadzić do stwierdzenia braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków z pominięciem przeprowadzenia całościowej, uwzględniającej wszystkie istotne czynniki, oceny sposobu, w jaki dane oznaczenia, a także rozpatrywane towary i usługi są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców.
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TSUE z 30.5.2013 r., T-396/11
Autor: Anna Gołębiowska
Fakt, iż wnioskujący o unieważnienie prawa do znaku może złożyć swój wniosek w celu późniejszego umieszczenia przedmiotowego oznaczenia na swych towarach, odpowiada właśnie ogólnemu interesowi dostępności i swobodnego używania chronionemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. W konsekwencji, w przeciwieństwie do tego, co uznała Izba Odwoławcza, tego rodzaju okoliczność nie może w żadnym wypadku stanowić nadużycia prawa.
[ Czytaj więcej » ]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2013/2014
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji
i konsumentów - zestaw ustaw.
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości