Wstrzymanie reklamy produktów leczniczych linii Gripex
Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 06/2013
Orzecznictwo
Wyrok TSUE z 7.5.2013 r., w sprawie T-244/12
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) dołączenie do pojęcia opisowego i pozbawionego charakteru odróżniającego kropki i grupy liter odpowiadających domenie pierwszego stopnia nie powoduje nabycia charakteru odróżniającego przez stworzone w ten sposób oznaczenie, które właściwy krąg odbiorców będzie odruchowo identyfikować jako nazwę domeny nawiązującą do adresu internetowego".
[ Czytaj więcej » ]
Wstrzymanie reklamy produktów leczniczych linii Gripex zawierających sformułowanie "skutecznie zwalcza"
Autor: Anna Gołębiowska
Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) nakazał wstrzymanie reklamy produktów leczniczych linii Gripex zawierających sformułowanie „skutecznie zwalcza” z uwagi na naruszenie przepisu art. 55 ust. 2 pkt 2 Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może zawierać treści, które zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek.
[ Czytaj więcej » ]
W Monitorze Prawniczym m.in.:
Testy psychologiczne w prawie własności intelektualnej
Jakub Michał Doliński
Niniejszy artykuł opisuje testy psychologiczne jako przedmiot prawa własności intelektualnej, wskazując możliwości ich prawnej ochrony, co nie było jak dotąd przedmiotem szerszych badań doktrynalnych. Autor przeprowadził analizę omawianej problematyki na bazie opinii przedstawicieli nauk psychologicznych, orzecznictwa sądowego, prawa autorskiego, prawa patentowego oraz ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczŹciwej konkurencji1. Uwzględniono kwestie związane z ochroną testów psychologicznych jako dokumentów urzędowych, problematykę tajności testów, dozwolonego użytku prywatnego, traktowania testów psychologiczŹnych jako dzieł zależnych, możliwość ubiegania się o ochrony patentową. Ze względu na specyfikę oraz różnorodność budowy testów psychologicznych, ich ochrona prawna nie jest klarowna i pod tym względem wymaga specyficznego podejścia. Poza normami prawnymi warto także wziąć pod uwagę normy etyczne ustalone przez kodeksy zawodowe. [MoP Nr 10/2013]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2013/2014
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji
i konsumentów - zestaw ustaw.
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości