$$preview$$

Newsletter Monitora Prawniczego

Spory sądowe i procedura cywilna - Numer 04/2012.

Zmiany w prawie

1. Zmiany przepisów KPC wynikające z noweli z 16.9.2011 r.
/ autor:
Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 16.9.2011 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która od kilku miesięcy omawiana jest w newsletterach. Akt został opublikowany w Dz.U. Nr 233, poz. 1381 z 2.11.2011 r., a przeważająca większość zmian wejdzie w życie w dniu 3.5.2012 r.

Czytaj więcej »

Orzecznictwo

1. Uchwała z 8.2.2012 r., III CZP 2/12 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

"I. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przysługuje zażalenie pełnomocnikowi ustanowionemu przez sąd.

II. Przyznane adwokatowi ustanowionemu z urzędu od Skarbu Państwa, koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu obejmują opłatę nie niższą od właściwych stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)".

Czytaj więcej »

2. Uchwała z 9.2.2012 r., III CZP 92/11 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

"Przepis art. 112 ust. 3 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli apelacja zawierająca wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych została wniesiona osobiście przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego."

Czytaj więcej »

3. Uchwała z 16.2.2012 r., III CZP 1/12 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

"Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 372 KPC jest skuteczny."

Czytaj więcej »

Poznaj autorów

Olga

Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Polecamy:

Monitor Prawniczy
e-prenumerata 2012

Cena: 749,00 zl

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Cena: 349,00 zł 331,55 zl

Newsletter przygotował:

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ posiadasz Konto Użytkownika serwisów internetowych Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 88 000 zł