$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 12/2012
Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 14.11.2012 r., III CZP 70/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Wniosek wierzyciela o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, powstałych w związku z wykonaniem zabezpieczenia uzyskanego na podstawie art. 47919a KPC, obowiązującego do dnia 2.5.2012 r., powinien być złożony w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu tych kosztów (art. 745 § 2 KPC per analogiam)".
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 16.11.2012 r., III CZP 56/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
"Przepis art. 112 ust. 3 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ma zastosowanie także w razie częściowego oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zawartego w zarzutach od nakazu zapłaty wniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Brak podstaw do uzupełniania opłaty sądowej od pozwu po przekazaniu sprawy z EPU
Autor: dr Bartosz Draniewicz
Uzupełnieniu nie podlega opłata od pozwu, jeśli w trybie, w którym sprawę będzie rozpoznawał sąd właściwości ogólnej, byłaby ona wyższa niż w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pobrana opłata w wysokości 1/4 opłaty stosunkowej (art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) nie jest uzupełniana do zakończenia postępowania. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z 29.8.2011 r., I Acz 1277/11, niepubl. [MoP Nr 24/2012]
Wykładnia art. 840 § 1 pkt 2 in fine KPC
Autor: dr hab. Paweł Grzegorczyk
I. Ustawą z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 w art. 840 § 1 pkt 2 KPC uzupełniono drugą podstawę powództwa opozycyjnego w ten sposób, że po wyrazach: "(...) także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy”, dodano wyrażenie: "(...) a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie”. Zmiana ta wzbudziła w piśmiennictwie wątpliwości w zasadzie od chwili jej wejścia w życie, które wkrótce stały się udziałem judykatury SN. Osią sporu stało się pytanie, kiedy dłużnik może powołać się w powództwie opozycyjnym na spełnienie świadczenia, jeżeli świadczenie to spełnił przed zamknięciem rozprawy. [MoP Nr 23/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Kodeks cywilny. Komentarz
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Pisma procesowe w sprawach
cywilnych z objaśnieniami
i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Kodeks cywilny. Komentarz
349,00 zł 331,55 zł
Regulamin urzędowania
sądów powszechnych
159,00 zł 151,05 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$