MoP
Newsletter 08/2011 Monitor Prawniczy
Spory sądowe i procedura cywilna
Przedstawiamy

Zmiany w prawie:

Orzecznictwo:

Zmiany w prawie

Zmiany w KPC / autor: Olga Sztejnert-Roszak

W dniu 13.8.2011 r. weszła w życie ustawa z 26.5.2011 r. o zmianie KPC. Nowelizacja wprowadza nowe przepisy dotyczące wykonania kontaktów z dzieckiem.

czytaj więcej...

Orzecznictwo

Wyrok TK z 12.7.2011 r., SK 49/08 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

Odrzucenie środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych

W dniu 12.7.2011 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności: art. 4248 § 1 w związku z art. 4245 § 1 pkt 2 i 3 KPC w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia niespełniającej wymogów związanych z obowiązkiem przytoczenia podstaw skargi i wskazaniem przepisu prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny, orzekł o zgodności w/w przepisów z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej...

Uchwała SN z 13.7.2011 r., III CZP 28/11 / autor: Olga Sztejnert-Roszak

1. Obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. Nr 7, poz. 44), dotyczy także powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, będącego reprezentantem grupy.

2. Pozew w postępowaniu grupowym, wniesiony bez zachowania obowiązkowego zastępstwa powoda przez adwokata lub radcę prawnego przewidzianego w art. 4 ust. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. Nr 7, poz. 44), podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków.

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł