MoP
Newsletter 07/2011 Monitor Prawniczy
Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Przedstawiamy

Orzecznictwo:

Orzecznictwo:

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 1.3.2010 r., XXII GWwp 9/09 / autor: Anna Gołębiewska

"Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne do wywarcia wpływu na innych przedsiębiorców - konkurentów (albo na konsumentów), zdolne niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze".

czytaj więcej...

Wyrok TSUE z 16.6.2011 r., w sprawie C-317/10 P / autor: Anna Gołębiewska

"W przypadku gdy sprzeciw oparty jest na istnieniu wielu znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je uznać za znaki należące do tej samej rodziny czy też serii znaków towarowych, oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy dokonywać, biorąc pod uwagę fakt, że w obecności rodziny lub serii znaków towarowych takie prawdopodobieństwo wynika z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków".

czytaj więcej...

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią
Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł