proti - to be online
-->
Kancelaria DTW przygotowuje pozew zbiorowy w imieniu grupy konsumentów, którzy zawarli z Bankiem Millennium S.A. umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF.
Uprzejmie informujemy, że Kancelaria „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k. przygotowuje pozew zbiorowy w imieniu grupy konsumentów, którzy zawarli z Bankiem Millennium S.A. umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF.
 
Powództwo grupowe dotyczyć będzie zawartych w powyższych umowach klauzul o następującej treści:

1.    „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy."
2.    „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”


uznanych za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 roku (sygn. akt XVII AmC 426/09).

Wraz z szerokim gronem osób, które zgłosiły swój udział w grupie podjęliśmy również starania, by funkcję Reprezentanta Grupy przyjął Miejski Rzecznik Konsumentów.

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane przyłączeniem się do pozwu zbiorowego o możliwości dokonywania zgłoszeń na adres e-mail: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl, za pośrednictwem którego przekazana zostanie Państwu umowa o świadczenie usług prawnych, zawierająca wszelkie niezbędne informacje, w tym ustalony z Grupą Inicjatywną harmonogram działań.
 
Jednocześnie wobec dużego zainteresowania szczegółami przyjętej strategii postępowania uprzejmie informujemy, że do momentu złożenia pozwu informacje w tym zakresie udostępniane będą wyłącznie członkom Grupy Inicjatywnej.  

Więcej informacji na: www.pozewgrupowymillennium.dt.com.pl
Precedensowy Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie przerobienia logo firmy Allegro

9 stycznia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie tzw. trademark parody. Adwokat Andrzej Tomaszek, wspólnik DTW reprezentował pro bono pozwanych o naruszenie dóbr osobistych Allegro, które uznało, że przerobienie logo godzi w jego dobre imię i renomę.

Sąd pierwszej instancji wydał wyrok uwzględniający powództwo. Natomiast Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska pełnomocnika pozwanych i zmienił wyrok, argumentując że „Cel krytyki był na tyle istotny że wyłącza bezprawność naruszenia renomy firmy”.

Więcej szczegółów w artykule Gazety Wyborczej.

Kancelaria DTW z sukcesem reprezentowała spółkę Emperia Holding S.A. w sporze arbitrażowym przeciwko EY przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
W dniu 11 grudnia 2013 r. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zasądził na rzecz spółki Emperia Holding do spółki Ernst&Young Audit kwotę 795 tys. zł z odsetkami – tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Emperia Holding S.A. i Eurocash S.A. a Ernst & Young Audit Sp. z o.o. oraz kwotę niemal 840 tys. zł – tytułem zwrotu połowy kosztów postępowania.
 
W postępowaniu arbitrażowym spółkę Emperia Holding reprezentował zespół prawników z kancelarii DTW pod kierownictwem adw. Tomasza Ludwika Krawczyka oraz adw. Marcina Szymańskiego.
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych
W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 24 grudnia 2013 r. 

Nowelizacja reguluje kwestię podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej „PZP”] co prawda regulowały problematykę umów w sprawach zamówień publicznych, ale ograniczały się do regulacji związanych z okresem zawarcia umowy, jej zmianami, zabezpieczeniem, unieważnieniem oraz udzielaniem zaliczek, natomiast nie obejmowały problematyki podwykonawstwa robót budowlanych - – w tym zakresie przepisy PZP odsyłały do Kodeksu cywilnego.
Nowe uregulowania zawarte w nowelizacji służyć mają:
1)    wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
2)    wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
3)    wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia,
4)    ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na etapie realizacji zamówień publicznych,
5)    zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania podzlecanych robót.

W związku z nowelizacją ustawy PZP zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 9b pojęcie „umowy o podwykonawstwo”, na potrzeby zamówień udzielanych przez zamawiających. Pod pojęciem tego rodzaju umów będzie się rozumieć wyłącznie pisemne umowy o charakterze odpłatnym. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo będą mogły być zarówno usługi, dostawy, jak i roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego zawarte między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Zmiana dotyczy również rozszerzenia informacji zamieszczanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w art. 36 ust. 2 pkt 10 -12. W związku z w/w zmianą, zamawiający – niezależnie od przedmiotu zamówienia – będzie mógł określić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej: SIWZ”], obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia. W przypadku umów o podwykonawstwo robót budowlanych, służących do wykonania części zamówień na roboty budowlane, zamawiający będzie uprawniony do przewidzenia w SIWZ zarówno wymagań dotyczących podwykonawstwa, jak również warunków dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.
Zgodnie z dodanym art. 36a ust. 1 PZP utrzymana została zasada, zgodnie z którą wykonawca posiada swobodę w powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia. Niemniej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia bezpośrednio przez wykonawcę, zweryfikowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przewidziane zostały wyjątki od przywołanej powyżej zasady. Zamawiający może bowiem zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi oraz  prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (art. 36a ust. 2 PZP).
Nowelizacja przyznaje zamawiającym uprawnienia do żądania od wykonawców, by przedstawili w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informacje na temat części zamówienia, którą zamierzają powierzyć podwykonawcom oraz podali nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców (art. 36b ust. 1 PZP). W trakcie wykonania zamówienia wykonawca może dokonać modyfikacji złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez wskazanie innych podwykonawców lub rezygnację z podwykonawców (art. 36b ust. 2 PZP).
W celu zwiększenia płynności wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców nowelizacja wprowadziła również przepisy dotyczące warunków realizacji zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania dłuższym niż 12 miesięcy (art. 143a).  
Nowelizacja uregulowała również zasady dotyczące akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane w celu zapewnienia terminowej płatności wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zamówień publicznych oraz realizacji zamówień przez podwykonawców i dalszych podwykonawców spełniających wymagania i warunki postawione przez zamawiającego w SIWZ (art. 143b).  
Nowe przepisy wprowadziły obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego wymagalne wynagrodzenie nie zostało uiszczone przez zleceniodawcę. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczyłaby umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, które zostały zaakceptowane przez zamawiającego, a w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które zostały zgłoszone zamawiającemu, i miała miejsce w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. (art. 143c).  
W celu zapewnienia skuteczności proponowanych rozwiązań nowelizacja określiła obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa. (art. 143d). 
Archiwum aktualności
Rekomendacje
Copyright © Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
projekt i realizacja: proti - to be online