Prawo pracy
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Doradzamy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elastycznych form zatrudniania takich, jak kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencja, umowy nienazwane), w szczególności zawierane z kadrę menedżerską wysokiego szczebla.

Doskonała znajomość oczekiwań dwóch stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) daje nam możliwość oceny ryzyka związanego z szeroko pojętym zatrudnieniem i umiejętność przewidywania sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie współpracy stron lub po jej zakończeniu, a w konsekwencji formułowania odpowiednich postanowień umów, regulaminów i innych aktów, które pozwolą ograniczyć ryzyko sporu.

Prowadzimy postępowania sporne, reprezentując pracodawców, pracowników, menedżerów, członków zarządów, zleceniodawców i zleceniobiorców w negocjacjach i przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz przed Sądem Najwyższym i sądami polubownymi, a także w postępowaniach karnych.

Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala nam na reprezentowanie klientów w sposób zapewniający maksymalną ochronę ich interesów.

Skorzystały już z naszej pomocy polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne, banki i inne instytucje finansowe, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, zajmujące się energetyką, spółki giełdowe, w tym z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, firmy produkcyjne, handlowe, logistyczne, budowlane, z branży motoryzacyjnej, instytucje kultury, instytuty badawcze, szpitale i prywatne firmy świadczące usługi medyczne, szkoły, urzędy publiczne, agencje państwowe, związki zawodowe i przedstawiciele pracowników, a także indywidualni przedsiębiorcy, a nawet inne kancelarie prawne w sprawach związanych z zatrudnieniem ich pracowników i współpracowników.

Reprezentowaliśmy w negocjacjach i sporach sądowych prezesów i członków zarządów największych spółek działających na polskim rynku, szefów i dyrektorów wielu instytucji, menedżerów i specjalistów zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz kontraktach menedżerskich i innych umowach, także prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Ustalanie warunków zatrudnienia, w tym przygotowywanie projektów umów,
 • Zmiany warunków umów, w tym wypowiedzenia zmieniające,
 • Pozew o ustalenie stosunku pracy,
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę i przez pracownika,
 • Wynagrodzenie, w tym premie,
 • Nadgodziny,
 • Odprawy, w tym w ramach programów dobrowolnych odejść i zwolnień grupowych,
 • Zakaz konkurencji,
 • Mobbing, dyskryminacja, naruszenie dóbr osobistych,
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie,
 • Sprawy emerytalne.

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Powoływanie, odwołanie i rezygnacja z członkostwa w zarządzie,
 • Odpowiedzialność wobec spółki,
 • Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki, urzędu skarbowego i ZUS,
 • Reputacja i ochrona dóbr osobistych,
 • Zatrudnienie? Umowa o pracę a kontrakt menedżerski,
 • Zasady wynagradzania,
 • Premie i programy motywacyjne,
 • Ustawy kominowe,
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, chorobowe, ubezpieczenia itd.),
 • Nadgodziny – niewykluczone,
 • Zakaz konkurencji,
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy,
 • Spory ze spółką,
 • Zaskarżanie uchwał organów spółki.
 • Umowa o pracę a kontrakt menedżerski,
 • Ustalanie warunków umowy,
 • Zasady wynagradzania,
 • Nadgodziny? – niewykluczone,
 • Premie i programy motywacyjne,
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.),
 • Zakaz konkurencji,
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing,
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy,
 • Odpowiedzialność cywilna,
 • Spory – przed jakim sądem,
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym,
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie,
 • Sprawy emerytalne.
 • Umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna czy inna,
 • Ustalanie warunków umowy,
 • Zasady wynagradzania,
 • Premie i programy motywacyjne,
 • Dodatkowe warunki umowy (urlop, ubezpieczenia itd.),
 • Zakaz konkurencji i wyłączność,
 • Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja,
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie, odprawy,
 • Odpowiedzialność cywilna,
 • Spory – przed jakim sądem,
 • Sprawy o objęcie ubezpieczeniem społecznym,
 • Sprawy o zasiłki, w tym chorobowe i macierzyńskie,
 • Sprawy emerytalne.

Nasza praktyka z zakresu prawa pracy obejmuje bieżącą, kompleksową obsługę we wszystkich aspektach zarządzania HR na obszarze całego kraju, w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym: sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie kształtowania zasad wynagradzania, systemów premiowych i motywacyjnych pracowników i kadry menedżerskiej,
 • sporządzanie i negocjowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy,
 • reprezentowanie i wsparcie pracodawców w negocjacjach warunków zatrudnienia i poszczególnych postanowień umów z pracownikami lub kandydatami na pracowników,
 • kompleksowe wsparcie prawne w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień objętych reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zwolnień grupowych obejmującej w szczególności konsultacje ze związkami zawodowymi, pisma rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę,
 • eprezentowanie i wsparcie pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi, uczestnictwo w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, a także w sporach zbiorowych,
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie bieżącego stosowania przez pracodawców kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych) i szeroko pojętego prawa pracy,
 • doradztwo i wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • bieżące informowanie pracodawców, z którymi współpracujemy, o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dostosowywanie wszelkich regulaminów i dokumentów do tych zmian,
 • prowadzenie szkoleń dla grup pracowników wskazanych przez pracodawcę,
 • wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w procesach due diligence, przy przejęciach zakładów pracy,
 • reprezentowanie pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (np. w postępowaniach mediacyjnych), w tym w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, także wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, ustaleniem istnienia stosunku pracy, dyskryminacją oraz mobbingiem, wypadkami przy pracy, zakazem konkurencji i innych,
 • bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS, jak i sądowych w zakresie zaskarżenia decyzji ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z elastycznymi formami zatrudniania, jak opracowanie listów intencyjnych, a następnie kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, agencja i inne w tym nienazwane), oraz ich rozwiązywanie,
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie obowiązywania umów jak i po ich rozwiązaniu,
 • doradztwo w zakresie zastosowania ustaw kominowych.

Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo i reprezentację między innymi w następujących sprawach:

 • Tworzenie, przygotowywanie statutu, projektów uchwał,
 • Organizacja międzyzakładowa,
 • Rejestracja związku zawodowego,
 • Negocjacje układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych porozumień z pracodawcami,
 • Udział w negocjacjach w sprawie zwolnień grupowych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Spory zbiorowe,
 • Przejście zakładu pracy,
 • Wybory społecznych inspektorów pracy,
 • Reprezentowanie w sprawach sądowych
 • Wybór przedstawicieli,
 • Kontakty z reprezentowanymi pracownikami,
 • Negocjacje z pracodawcą.

Nasza oferta obejmuje doradztwo prawne między innymi w następujących sprawach:

 • zakładanie i przekształcania spółek,
 • opracowywania umów spółek i ich zmian,
 • zbywanie i nabywanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • sprzedaż udziałów,
 • obsługa organów spółek w tym organizacja zgromadzenia wspólników,
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych w KRS,
 • zaskarżanie uchwał organów spółki,
 • umowy zawierane przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
 • nieuczciwa konkurencja
 • prawo autorskie,
 • reputacja i ochrona dóbr osobistych osób prawnych i przedsiębiorców,
 • spory sądowe wynikające z bieżącej działalności gospodarczej (o zapłatę, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów i inne),
 • reprezentowania w sporach wynikających ze stosunku spółki (między spółką a wspólnikiem).

Kontakt:

Za praktykę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w DT odpowiadają:

Wyróżnienia i rekomendacje:

Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat otrzymuje rekomendacje w krajowym rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz w prestiżowych międzynarodowym rankingu Chambers & Partners.

Adwokat Waldemar Gujski – jedyny w Polsce „Senior Statesman” w dziedzinie prawa pracy według rankingu Chambers & Partners.

Senior practitioner Waldemar Gujski is highly regarded as a prominent figure within the employment sector. He advises on contentious employment mandates assisting both employers and employees.
Źródło: Chambers & Partners

Dawid Jakub Zdebiak is recognised for his presence in the sector, handling a variety of contentious employment cases.
Źródło: Chambers & Partners

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion