(Nie)-mały wpływ Tarczy Antykryzysowej na sferę sportu?

Kryzys ekonomiczny oraz szereg ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 odcisnął piętno nie tylko na bezpośredniej działalności branży usługowej, handlowej, hotelarskiej czy gastronomicznej, ale przede wszystkim na świecie sportu. Odwołane czy odroczone rozgrywki w piłkę nożną, żużel, siatkówkę oraz letnie Igrzyska Olimpijskie stanowią szkodę nie tylko dla samych sportowców, ale również dla organizatorów, trenerów, działaczy sportowych, branży medialnej, marketingowej czy hotelarskiej.

,,Odmrażanie sportu’’

Wprowadzony od dziś (tj. 4 maja 2020r.) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tzw. ,,II etap odmrażania sportu’’ daje namiastkę powrotu do normalnych treningów zawodnikom gier zespołowych.

Rozporządzenie to pozwala na prowadzenie treningów sportowych w infrastrukturze sportowej o charakterze otwartym (boiska, orliki, stadiony sportowe, lecz nie hale czy sale) w grupach maksymalnie 6 osób plus trener niezależnie od rozmiaru danego boiska.

Treść powyższego rozporządzenia to też swoisty ukłon w stronę rozgrywek najwyższej ligi zawodowej w piłkę nożną w Polsce – Ekstraklasy, której zespoły mogą już od 4 maja 2020r. trenować w 13-osobowym składzie (przewidując, że będzie to 13 zawodników plus jeden trener), a będą mogły powrócić do normalnych treningów już od 10 maja 2020r. bowiem rozporządzenie to w paragrafie 20 przewiduje, że ,,Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie: 1) od dnia 4 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; 2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi’’.

Powyższe oznacza, że już w maju 2020r. bez udziału publiczności powinny ruszyć rozgrywki Ekstraklasy, których wartość praw telewizyjnych jest wyceniana na kilkaset milionów złotych.

Świadczenia dla zawodników oraz trenerów

Zawodnicy czy trenerzy w sporcie amatorskim jak i profesjonalnym są najczęściej związani ze swoimi klubami oraz sponsorami umowami o charakterze cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w tym umowami o współpracy, jeżeli wykonują działalność jako tzw. ,,samozatrudnieni’’.

W związku z ograniczeniami oraz ,,przestojem ekonomicznym’’ samozatrudnionym może przysługiwać szereg ulg i świadczeń, które zostały opisane w artykule tarcza-antykryzysowa-dla-samozatrudnionych

Zawodnicy oraz trenerzy nieprowadzący działalności gospodarczej ani niezatrudnieni na podstawie umowy o pracę również mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, o które mogą się ubiegać się za pośrednictwem swoich klubów – takim wsparciem finansowym jest przede wszystkim tzw. ,,świadczenie postojowe’’, które może przysługiwać maksymalnie w kwocie 2080 zł (80% wynagrodzenia minimalnego, jest nieopodatkowane i nie odprowadza się od niego składek ZUS), w przypadku gdy zleceniobiorca w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku miał przychód niższy o co najmniej 15% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (np. w kwietniu 2020r. zarobił o 20% mniej niż w marcu 2020r.).

Co istotne, ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0.) +tj. rozszerzyła wsparcie dla zawodników będących członkami kadry narodowe+j, których stypendia sportowe są finansowane ze środków Ministerstwa Sportu w związku z realizacją programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata lub Europy.

Artykuł 15zzo ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 1.0. przewiduje, że okres na jaki przyznano stypendia sportowe, o których mowa w art. 32 i 32a ustawy o sporcie z dna 25 czerwca 2010r., może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jako że na dzień dzisiejszy (4 maja 2020r.) w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii – zawodnicy, którym kończył się okres przyznanego stypendium mogą liczyć na to, że będą mogli otrzymywać stypendium co najmniej do 5 maja 2021r.
Możliwość dochodzenia zwrotu za zaliczki za wynajem obiektów sportowych

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.) wprowadza możliwość otrzymania zwrotu środków wpłaconych na realizację umowy związanej z działalnością rekreacyjną i sportową, kiedy to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Oznacza to przykładowo, że przedsiębiorca udostępniający pomieszczenia czy powierzchnie służące do przeprowadzania imprez sportowych (np. OSiR) może być obowiązany do zwrotu środków wpłaconych na poczet zaliczki, na organizację danej imprezy sportowej.

Ułatwienia dla polskich związków sportowych?

Każdy polski związek sportowy funkcjonuje na podstawie art. 7 ustawy o sporcie, czyli w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Do polskich związków sportowych, w sprawach nieuregulowanych w ustawie o sporcie stosuje się ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Artykuł 18 Tarczy 2.0. wprowadził dla członków władz stowarzyszenia możliwość głosowania poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie organizacyjne dla zarządu polskich związków sportowych, których członkowie to często grupa liczącą kilkanaście osób – reprezentanta z każdego wojewódzkie związku sportowego.

Co więcej, Tarcza 2.0. przewiduje, iż ,,W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.” Zapis ten może wydawać się kontrowersyjny bowiem jego treść wskazuje, że ma on charakter obligatoryjny, zatem nawet wbrew intencji władz: Polskiego związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki czy Polskiego Związku Piłki Siatkowej – kadencja władz tych związków ulegnie przedłużeniu o około rok – bynajmniej do czasu potencjalnej nowelizacji przepisu.

Artykuł ten ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jak opinia lub porada prawna.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących m.in. okoliczności w jakich przysługuje dana ulga lub dofinansowanie lub innej pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-05-06 12:13

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion