Tarcza Antykryzysowa dla samozatrudnionych na czas kryzysu wywołanego epidemią COVID-19

Tak zwani ,,samozatrudnieni’’, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stanowili w Polsce, w 2019r. grupę liczącą blisko 3 miliony osób. W okresie styczeń-luty 2019 r. przybywało dziennie – średnio 916 nowych firm jednoosobowych.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna oraz nie wymaga posiadania kapitału początkowego na prowadzenie działalności.

Jednakże, samozatrudniony powinien pamięć o tym, że ponosi tzw. osobistą odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność ta może również rozciągać się na jego współmałżonka.

Zgodnie z danymi statystycznymi z rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) w dniu 22 kwietnia 2020r. zostało zarejestrowanych jedynie 462 działalności gospodarczych, natomiast wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej złożyły 452 podmioty. Samozatrudnieni to często w dużej mierze osoby: sprawujące funkcję managerów w dużych firmach, członkowie zarządów, osoby wykonujące zawody rzemieślnicze, informatycy, agenci ds. sprzedaży, prawnicy czy osoby reprezentujące szeroko rozumianą branżę kosmetyczną.

To właśnie przede wszystkim w tę zróżnicowaną grupę przedsiębiorców zostały skierowane ulgi i dofinansowania, które oferuje tzw. Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet ustaw i programów pomocowych oferowanych przez organy, instytucje oraz spółki państwowe w związku z epidemią COVID-19. Trzon tych programów pomocowych został ukonstytuowany przede wszystkim w dwóch ustawach:

i) ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza 1.0.); oraz w 

ii) ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Tarcza 2.0.).

Rozwiązania jakie przewiduje Tarcza Antykryzysowa dla samozatrudnionych to przede wszystkim szeroko nagłośnione:

1.Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł;

2.Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS.

3.Możliwość otrzymania pożyczki w wysokości 5.000 zł na finansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością;

4.Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli samozatrudniony wykazuje spadek obrotów o co najmniej 30%;

Jeżeli samozatrudniony ma trudną sytuację finansową lub nie chce utracić swojej płynności finansowej ma również możliwość złożenia wniosku w celu skorzystania z następujących ulg i ułatwień:

*Odroczenia w terminie lub rozłożenia na raty należności ZUS;

*Odroczenia w terminie zapłaty podatku dochodowego;

*umorzenia zaległości podatkowych;

*zapłacenia niższych zaliczek na PIT

*uzyskania korzystniejszych warunków kredytu i gwarancji kredytowych;

*uzyskania wcześniej korzystniejszych warunków na kredyt związany z innowacjami technologicznymi, prowadzonymi badaniami itp.;

*czasowego wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy najmu czy dzierżawy;

*zawieszenia biegnących terminów na realizację zobowiązań kontraktowych;

*odzyskania zaliczek zapłaconych np. w związku z planowanym wynajęciem powierzchni konferencyjnych;

*skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5%, jeżeli uzyskuje dochody związane ze skomercjalizowaniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. Ulga IP Box);

*odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na walkę z COVID-19 (obowiązuje tylko pod określonymi warunkami);

*odliczenia straty poniesionej w 2020r. od dochodu za 2019r.;

*odroczenia płatności użytkowania wieczystego;

*przedłużenia terminu zezwolenia na pracę;

*przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości.

Należy mieć na uwadze, iż przyznanie danej ulgi czy świadczenia może być uzależnione od indywidulanej sytuacji danego samozatrudnionego lub rodzaju wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach istnieje ryzyko, że samozatrudniony może zostać zobowiązany do zwrotu uzyskanego świadczenia.

Artykuł ten ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jak opinia lub porada prawna.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących m.in. okoliczności w jakich przysługuje dana ulga lub dofinansowanie lub innej pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem DT.

2020-04-24 15:07

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion