Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w czasach pandemii

Pandemia wywołana COVID-19 wpływa na prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych. Dotyczy to także postępowań toczących się przed Urzędem Patentowym RP, którym poświęcone zostały szczególne postanowienia przyjętej w dniu 31 marca 2020 r. nowelizacji specustawy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Mowa jest tutaj o art. 31j nowelizacji, zgodnie z którym w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020 r. nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu, bieg terminów na:

Termin na dokonanie ww. czynności rozpocznie więc swój bieg na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Nie oznacza to jednak, że czynności tych nie można dokonać wcześniej (tj. od 8 marca do 30 czerwca 2020 r.). Czynności te nie tylko można dokonać, ale są one ważne i skuteczne.

Dodatkowo, do postępowań prowadzonych przez Urząd Patentowy RP zastosowanie znajdują także ogólne przepisy omawianej nowelizacji, które regulują kwestię biegu terminów materialnych i procesowych w czasie trwania pandemii COVID-19 (art. 15 zzr ust. 1 i 5 oraz art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6). Zgodnie z powołanymi przepisami, bieg tych terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Oznacza to, że w przeciwieństwie do terminów na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz walidacji, które uległy przerwaniu, pozostałe terminy wynikające z przepisów prawa własności przemysłowej (takie jak termin uiszczenia stosownej opłaty, termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku, czy termin na złożenie dowodu pierwszeństw), które biegły w dacie wejścia w życie nowelizacji specustawy dot. COVID-19 (tj. w dniu 31 marca 2020 r.), nie uległy przerwaniu, ale zawieszeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii związanego z COVID-19. Natomiast jeżeli chodzi o terminy, które nie zaczęły biec przed 31 marca 2020 r., zasada jest taka sama jak w przypadku sprzeciwu oraz walidacji. Mianowicie, terminy te uległy wstrzymaniu, z taką jednak różnicą, że nie w konkretnym przedziale czasowym (tj. od 8 marca do 30 czerwca 2020 r.), ale w bliżej nieokreślonym czasie utrzymywania się w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ponadto, w Urzędzie Patentowym RP do odwołania wstrzymane zostały również posiedzenia kolegiów orzekających ds. spornych w bieżących sprawach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-04-22 09:16

© 2020 Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

projekt i realizacja: Legion