Kurator procesowy dla osoby prawnej na podstawie art. 69 k.p.c.

Kurator procesowy dla osoby prawnej na podstawie art. 69 k.p.c.

W związku z dokonaną nowelizacją art. 69 Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od dnia 15 marca 2018 r. (wprowadzoną ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r. poz. 398) nastąpiło rozszerzenie kompetencji kuratora procesowego dla osoby prawnej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem cytowanego przepisu – sąd orzekający, na wniosek strony przeciwnej, ustanawia kuratora dla osoby będącej osobą prawną, gdy w jej organie zachodzą braki uniemożliwiające reprezentację, albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 64 § 11, gdy brak jest osób uprawnionych do jej reprezentowania. Ustawodawca dodatkowo przewidział ustanowienie kuratora procesowego z urzędu w uzasadnionych przypadkach dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa powyżej.

Kurator procesowy uprawniony jest do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą.

W konsekwencji wprowadzone rozwiązanie pozwala obecnie na skuteczne przeciwdziałanie obstrukcji procesowej i umożliwia prowadzenie procesów cywilnych w przypadku celowej rezygnacji z funkcji przez wszystkich członków zarządu poprzez ustanowienie kuratora procesowego.

Autor: Ewa Mielniczek, Adwokat

Link do wersji PDF: Kurator procesowy dla osoby prawnej na podstawie art. 69 k.p.c.pdf

2019-05-21 05:15

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion