Wygrana w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zespół procesowy kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK (DT) uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale XXV Cywilnym uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz konsumenta od Banku Raiffeisen kwotę ponad 85 tysięcy złotych nienależnie pobranych przez Bank kwot na podstawie zawartych w umowie kredytu abuzywnych postanowień w zakresie waloryzacji wysokości rat spłaty oraz wysokości zadłużenia.

Sąd w pełni podzielił stanowisko Strony powodowej o abuzywnym charakterze zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych i tym samym uznał za zasadne żądanie zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą faktycznie pobranych przez Bank rat spłaty kredytu, a sumą rat, jakie Bank powinien był pobrać po ich obliczeniu z pominięciem walutowych klauzul waloryzacyjnych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sędzią Referentem był SSO Paweł Duda.

O dalszych szczegółach poinformujemy Państwa po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem tego wyroku, na które z niecierpliwością oczekujemy.

2019-05-10 05:05

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion