Wygrana w sprawie przeciwko Raiffeisen

W imieniu zespołu procesowego kancelarii DT uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w Wydziale XXV Cywilnym uwzględnił powództwo reprezentowanych przez naszą kancelarię konsumentów i zasądził na ich rzecz od Raiffeisen Bank kwotę ponad 99 tysięcy złotych nienależnie pobranych przez bank w ramach zawyżania rat kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.

Sąd podzielił stanowisko Strony powodowej o abuzywnym (nieuczciwym) charakterze zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych i tym samym uznał za zasadne żądanie zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą faktycznie pobranych przez Bank rat spłaty kredytu, a sumą rat, jakie Bank powinien był pobrać po ich obliczeniu z pominięciem walutowych klauzul waloryzacyjnych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sygnatura akt: XXV C 2866/18. Sędzią Referentem w opisanej wyżej sprawie był p. SSO Tomasz Gal.

2019-05-02 04:49

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion