NOWA USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361), która wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Wprowadzenie ustawy ma na celu dostosowanie regulacji prawnych do zmian zachodzących na rynku usług turystycznych wynikających między innymi z indywidualizacji ofert do potrzeb klientów oraz poszerzania kanałów dystrybucji ofert turystycznych.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą należy wydłużenie terminu, w którym możliwe jest reklamowanie usługi turystycznej. Dotychczas termin ten wynosił miesiąc. Nowa ustawa, co prawda, nie przewiduje terminu na złożenie reklamacji, ale wprowadza trzyletni okres przedawnienia roszczeń. W praktyce oznacza to, że czas na złożenie reklamacji wynosi obecnie 3 lata od zakończenia świadczenia usługi turystycznej.

Ustawa wprowadza także prawo do rezygnacji z usługi aż do rozpoczęcia jej świadczenia w przypadku wystąpienia w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności mających znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej. W takim przypadku turystom przysługuje całkowity zwrot kosztów.

W innych przypadkach turyści również mają prawo do rezygnacji z usługi przed jej rozpoczęciem, jednak wtedy organizator może domagać się od nich poniesienia części kosztów.

Usługodawcy turystyczni zobowiązani zostali także do przekazania podróżnym przed zawarciem umowy istotnych dla nich informacji w sposób jasny, zrozumiały, widoczny i niewprowadzający w błąd. Wprowadzono ponadto obowiązek sporządzania umów o udział w imprezach turystycznych w sposób prosty, zrozumiały i czytelny.

Kolejną zmianą jest utworzenie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, która będzie prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Funkcjonowanie takiej Centrali ułatwi turystom sprawdzenie wiarygodności podmiotu oferującego usługi turystyczne.

Zmiany służą poprawie bezpieczeństwa podróżnych, którzy będą mogli cieszyć się urlopem bez zbędnych zmartwień.

2018-10-29 03:40

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion