INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.k. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, numer KRS 0000297875, tel: 022840 95 00, e:mail: dt@dt.com.pl zwana dalej „Kancelarią”. Kancelaria prowadzi operacje przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Kancelarii został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: inspektor.danych@dt.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby Kancelarii).

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

1. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

2. wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Kancelaria będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń, obrony przed zgłoszonymi roszczeniami lub zatarcia skazania,

2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Kancelarii oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1. podmiotom i organom, którym Kancelaria jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Kancelarii na podstawie zawartej z Kancelarią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VII. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Kancelaria w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych w tym dot. kwestii finansowych oraz podatkowych.

2018-05-28 03:23

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion