Pozew grupowy przeciwko Alior Bank SA – złożony 5 marca 2018 r.

W dniu 5 marca 2018 r. Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp. k. w imieniu Klienta – Reprezentanta Grupy złożyła pozew grupowy o ustalenie odpowiedzialności Alior Bank S.A. za naruszenie obowiązków brokera wobec grupy nabywców i posiadaczy certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych stworzonych przez WI Investments.

Na dzień złożenia pozwu pozew obejmuje roszczenia grupy liczącej 84 osób. Wartość przedmiotu sporu wynosi 34076.674 PLN.

Pozwem objęte są roszczenia klientów biura maklerskiego Alior Bank SA, którzy zarzucają pozwanemu bankowi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niedochowaniem obowiązków informacyjnych, wbrew obowiązkom wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, czego skutkiem było nabycie przez klientów (tu: Członków Grupy) instrumentów finansowych bardzo wysokiego ryzyka, niedostosowanych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klientów.

Wyrok ustalający odpowiedzialność pozwanego– Alior Bank S.A. (wyrok prejudycjalny) ma służyć dochodzeniu przez każdego z Członków Grupy odszkodowania od pozwanego banku za poniesioną szkodę, która polegała na utracie znacznej części środków zainwestowanych w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze oraz nieuzyskaniu korzyści, o których zapewniał pozwany.

W pierwszej kolejności, przedmiotem analizy sądu będzie dopuszczalność postępowania grupowego. Po wydaniu i uprawomocnieniu postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. W ogłoszeniu zostanie zawarta informacja o możliwości przystąpienia do grupy kolejnych osób.

Informacje o pozwie pojawiły się również w prasie. Artykuł w Pulsie Biznesu pt. „Alior pozwany za feralne fundusze”, w którym pełnomocnik powoda, radca prawny Jarosław Kołkowski wyjaśnia podstawy powództwa – można przeczytać tutaj.

2018-05-28 03:19

© 2022 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion