Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Bank Millennium S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Uprzejmie informujemy, że decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Bank Millennium S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Naruszenie dotyczyło wprowadzania w błąd klientów przez bank na temat skutków wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym postanowienia dotyczące zasad indeksowania kredytu i rat spłaty do waluty obcej uznano za niedozwolone postanowienia umowne. W rezultacie, Prezes UOKiK nakazał Bankowi Millennium S.A. zaniechanie niedozwolonej praktyki, a ponadto podanie sprostowania w pismach do klientów oraz na stronie banku. Wspomnianą decyzją Prezes UOKiK nałożył na Bank Millennium S.A. również karę pieniężną w wysokości ponad dwudziestu milionów złotych.

W wykonaniu powyższej decyzji Prezesa UOKiK obecnie na swojej stronie internetowej Bank Millennium S.A. podaje następujący komunikat:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DOfK-12/2017 uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie polegające na kierowaniu do konsumentów informacji, że „wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. akt VI Aca 420/11 jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji”. Informacje te wprowadzały konsumentów w błąd. Należy bowiem wskazać, że orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny, a postanowienie wzorca umowy wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone jest bezskuteczne ex tunc. Konsumenci kwestionujący postanowienia umowne, które zostały już wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych wobec Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pod numerami 3178 oraz 3179, mogą powoływać się na wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie (sygn. akt VI Aca 420/11), a sąd jest związany rozstrzygnięciem z mocy samego prawa.

Istotny wkład w opisane powyżej postępowanie przed Prezesem UOKiK wniosła Pani Jadwiga Urbańska – Miejski Rzecznik Konsument w Olsztynie, występująca także jako reprezentant grupy w prowadzonych przez Kancelarię DT postępowaniach grupowych, jak również Członkowie Grupy, którzy w pierwszym kwartale 2015 r. za pośrednictwem Pani Rzecznik oraz przy wsparciu Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy wystąpili do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Wszystkim kredytobiorcom (i ich pełnomocnikom), którzy nie pozostali bierni w związku z opisanymi działaniami banku, składamy najserdeczniejsze gratulacje, bowiem wierzymy, że wydana przez Prezesa UOKiK decyzja istotnie przyczynia się do ochrony praw szerokiej grupy konsumentów.

Treść decyzji dostępna jest m.in.na stronie Banku Millennium S.A. (link poniżej).

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26436695/2017.12.29_Decyzja_nr_DOIK_12_2017_wersja_jawna.pdf

2018-05-28 02:52

© 2024 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion