Przesunięcie terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

W ramach pakietu dot. tarczy antykryzysowej zdecydowano się wydłużyć termin na dokonanie zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez spółki powstałe przed 13 października 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotychczasowy termin na zgłaszanie upływał 13 kwietnia 2020 r. Obecnie termin ten został przesunięty na 13 lipca 2020 r. Bez zmian, natomiast, pozostaje sytuacja spółek powstałych po 13 października 2019 r., dla których termin na zgłoszenie informacji do CRBR wciąż wynosi 7 dni od zarejestrowania spółki.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr ma charakter publiczny, co umożliwia każdemu dostęp do informacji w nim zgromadzonych.

Jakie podmioty objęte są obowiązkiem zgłoszenia danych?

Obowiązkiem zgłoszenia danych do Rejestru objęte są: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jak zgłosić dane do CRBR?

Zgłoszenia danych do CRBR jest nieodpłatne i dokonuje się za pomocą e-formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osoby lub, w przypadku reprezentanci łącznej, osób uprawnionych do reprezentacji spółki, której zgłoszenie dotyczy.

Przekazywane do CRBR informacje powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). W przypadku zmiany przekazanych informacji, zgłoszenie aktualizacji danych powinno nastąpić w terminie 7 dni (nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od ich zmiany.

Więcej na ten temat obowiązków informacyjnych związanych z CRBR zobacz w artykule autorstwa Marcina Kasprzyka zat. Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego na gruncie przepisów regulujących działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że zarówno wyżej wskazany, jak i niniejszy artykuł, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jak opinia lub porada prawna. Jednocześnie nie wyczerpuje on wszystkich istotnych kwestii związanych z dokonaniem zgłoszenia do CRBR.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej w dokonaniu zgłoszenia, a w tym w ustaleniu, kto w Państwa spółce jest beneficjentem rzeczywistym i kogo należy zgłosić do CRBR, skontaktuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-04-03 09:36

© 2021 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion