Wzrost znaczenia podpisu elektronicznego w czasach epidemii COVID-19

Środki ostrożności stosowane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) powodują, że wielu z nas pozostaje w domach. Wymusza to na nas dokonywanie coraz większej liczby czynności prawnych przez Internet, co powoduje, że coraz większego znaczenia nabiera podpis elektroniczny.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest zbiorczym określeniem na ogół narzędzi technicznych, organizacyjnych oraz prawnych służących do poświadczania autentyczności oraz zapewnienia skutków prawnych dokumentów w postaci elektronicznej. Na gruncie prawa polskiego, podpis elektroniczny jest regulowany ustawą o usługach oraz identyfikacji elektronicznej z 5 września 2006 r. , która stanowi krajową implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., zwanego rozporządzeniem eIDAS.

Czym różni się podpis kwalifikowany od niekwalifikowanego?

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to szczególna postać zaawansowanego podpisu elektronicznego, który spełnia warunki określone w rozporządzeniu eIDAS. Podpis kwalifikowany składany jest za pomocą urządzenia opatrzonego kwalifikowanym certyfikatem, które umożliwia weryfikację tożsamości osoby składającej dany podpis. Urządzenie to nabywa się u certyfikowanych dostawców nad którymi nadzór prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert.pl).

Każdy podpis elektroniczny, który nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu eIDAS, będzie podpisem niekwalifikowanym. Rozróżnienie to, o czym mowa jest poniżej, jest bardzo istotne z punktu widzenia skutków prawnych, jakie oba te rodzaje podpisów elektronicznych wywołują.

Jakie skutki prawne wywołuje podpis elektroniczny?

Rozporządzenie eIDAS stanowi, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki tożsame z podpisem złożonym własnoręcznie. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 781 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym (opartym na certyfikacie) podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku podpisu niekwalifikowanego, dla ważności którego certyfikat nie jest wymagany, ale jednocześnie, który wywołuje jedynie takie skutki, jakie przewidziały dla niego strony danej czynności prawnej.

Gdzie podpis elektroniczny znajduje zastosowanie?

Podpis elektroniczny (głównie w postaci kwalifikowanej) może być wykorzystywany do wielu czynności prawnych, a w szczególności do podpisywania umów cywilnoprawnych (a w tym umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia czy umowy o pracę), składania oświadczeń woli, podpisywania sprawozdań, wystawiania faktur, składania wniosków, formularzy oraz innych dokumentów do instytucji, organów i urzędów państwowych, a także składania ofert w przetargach.

Należy przy tym jednak zastrzec, że artykuł ten ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi opinii lub porady prawnej. Chcąc podpisać dokument przy użyciu podpisu elektronicznego należy w pierwszej kolejności upewnić się czy nie jest wymagane zachowanie odpowiedniej formy dokonania danej czynności prawnej oraz jakie elementy powinny znaleźć się w treści danego dokumentu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z prawnikiem DT.

Kontakt:

2020-04-02 14:13

© 2021 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

projekt i realizacja: Legion