Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 10/2013
Orzecznictwo
Co nowego w orzecznictwie - UE? - wyrok TS UE z 26.9.2013 r., C-610/11 P
Autor: Anna Gołębiowska
W tym zakresie okoliczność, że w odróżnieniu od art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia nie wskazuje, że to do właściciela należy przedstawienie dowodu rzeczywistego używania danego znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania, nie może - wbrew temu, co sugeruje Centrotherm Systemtechnik - być interpretowana w ten sposób, że prawodawca Unii pragnął odstąpić od tej reguły ciężaru dowodu w postępowaniach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - wyrok TS UE z 26.9.2013 r. w sprawie C-610/11 P.
[ Czytaj więcej » ]
Co nowego w orzecznictwie - UE? - wyrok TS UE z 19.9.2013 r., C-661/11
Autor: Anna Gołębiowska
Artykuł 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 2.5.1992 r., stoi na przeszkodzie temu, by właściciel znaków towarowych, który w ramach współkorzystania z osobą trzecią zgodził się na używanie przez tę osobę trzecią oznaczeń identycznych z jego znakami towarowymi w odniesieniu do określonych towarów należących do klas, dla których znaki te zostały zarejestrowane, i który nie zgadza się już na taką formę ich wykorzystania, był pozbawiony wszelkiej możliwości przeciwstawienia tej osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu wspomnianych znaków oraz samodzielnego wykonywania tych praw wyłącznych w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do rzeczonej osoby trzeciej - wyrok TS UE z 19.9.2013 r. w sprawie C-661/11.
[ Czytaj więcej » ]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 201
4
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2013/2014
Monitor Prawniczy
- eprenumerata
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom II. Zobowiązania
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości