Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 12/2013
Orzecznictwo
Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 14.11.2013 r. (C-383/12 P)
Autor: Anna Gołębiowska
Pojęcie zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta wprowadza przesłankę natury obiektywnej. Zmiany tej nie można wywieść jedynie z elementów subiektywnych, takich jak samo postrzeganie przez konsumentów. Sama okoliczność, że konsumenci ci zauważają obecność nowego oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia, nie wystarcza samoistnie do ustalenia istnienia szkody lub prawdopodobieństwa działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, o ile podobieństwo to nie wprowadza konsumentów w błąd.
[ Czytaj więcej » ]
Co nowego w orzecznictwie UE? - wyrok TS UE z 3.10.2013 r. (C-170/12)
Autor: Anna Gołębiowska
W odniesieniu do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich sąd, do którego wniesiono powództwo dotyczące czynu niedozwolonego lub czynu podobnego jest właściwy do jego rozpoznania, jeżeli tylko państwo członkowskie, na którego terytorium działa ten sąd, chroni prawa majątkowe, których poszanowania powód dochodzi, a zarzucana szkoda może się urzeczywistnić na obszarze właściwości miejscowej owego sądu.
[ Czytaj więcej » ]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 201
4
Edukacja Prawnicza
prenumerata 2013/2014
Nieruchomości C.H.Beck
- prenumerata 201
4
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów - zestaw ustaw
Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes - Gesetzessammlung
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom II. Zobowiązania
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości