Jeżeli e-mail nie wyświetla się poprawnie, zobacz go w przeglądarce.

Logo C.H. Beck

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 06/2013
Orzecznictwo
1. Wyrok SN z 15.5.2013 r., III CZP 20/13
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
SN rozpoznawał pytanie prawne: Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w postępowaniu rozpoznawczym z mocy art. 771 KPC rozciąga się także na opłatę stałą należną od wierzyciela z tytułu wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych, o jakiej mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji? Jeżeli tak, to jaki podmiot jest zobowiązany do tymczasowego poniesienia tej opłaty w miejsce zwolnionego od niej wierzyciela?
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała (7) SN z 15.5.2013 r., III CZP 91/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Czy środek odwoławczy, sporządzony przez pełnomocnika będącego radcą prawnym (adwokatem), skierowany do sądu niewłaściwego do jego rozpoznania, podlega odrzuceniu? - takie pytanie prawne, mające zasadnicze znaczenie dla zawodowych pełnomocników – zostało przedstawione do rozpoznania Sądowi Najwyższemu.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Pozbawienie strony możności obrony swych praw a nieważność postępowania
Autor: dr Piotr Sokal
W niniejszym artykule przedstawiono tematykę związaną z instytucją nieważności postępowania, zawężając obszar zainteresowania do regulacji art. 379 pkt 5 KPC, statuującego zasadę, że nieważność postępowania zachodzi w sytuacji pozbawienia strony możności obrony swych praw. Zagadnienia związane z nieważnością postępowania, w tym sprowadzające się do stwierdzenia dopuszczalnych kryteriów uchybień procesowych po stronie sądu, implikujących nieważnością postępowania, w przypadku pozbawienia strony możności obrony swych praw, stanowią wciąż otwarty temat podejmowany w prawniczej dyskusji. Ustalenie zaś, kiedy można mówić o pozbawieniu strony możności obrony skutkującym nieważnością postępowania, wywołuje spory, zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie. W artykule omówiono przesłanki nieważności postępowania określone w art. 379 pkt 5 KPC, kryteria usprawiedliwiające niestawiennictwo z powodu choroby stron, wskazano na przesłanki mogące skutkować nieważnością w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. Szczególna uwagę poświęcić należy ustaleniu, co w istocie rozumieć należy pod pojęciem pozbawienia strony możliwości obrony. Ważne w tym aspekcie są także gwarancje zapewnione jednostce w ramach prawa do rzetelnego procesu, określone w regulacjach międzynarodowych i konstytucyjnych.
[MoP Mr 10/2013]
Ustalenie udziału dłużnika we wspólnym rachunku w egzekucji sądowej
Autor: Tomasz Bek
W niniejszym artykule analizie poddano zagadnienie ustalenia udziału dłużnika w rachunku wspólnym prowadzonym dla dłużnika i osób trzecich, w przypadku prowadzenia egzekucji sądowej. Podstawowe znaczenie dla określenia udziału dłużnika w rachunku wspólnym (w wierzytelności z rachunku wspólnego) ma umowa rachunku bankowego. Jeśli jednak nie jest możliwe określenie udziału dłużnika na tej podstawie (wobec braku umowy albo uchylania dłużnika od obowiązku przedłożenia umowy), to możliwe jest odpowiednie zastosowanie przepisów o wyjawieniu majątku, zwrócenie się przez komornika do banku o udzielenie informacji na podstawie art. 761 § 1 KPC i zastosowanie domniemania zawartego w art. 8911 § 1 zd. 4 KPC.
[MoP Mr 10/2013]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Publikacje Wydawnictwa C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów
730-1088
Kodeks postępowania cywilnego.
Tom I. Komentarz do artykułów
1-729
Regulamin urzędowania
sądów powszechnych
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości