$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 09/2012
Orzecznictwo
Wyrok TSUE z 19.7.2012 r., C-130/11
Autor: Anna Gołębiowska
"(...) jeżeli patent chroni nowe zastosowanie terapeutyczne znanego składnika aktywnego, który był już sprzedawany w postaci stosowanego u ludzi lub weterynaryjnego produktu leczniczego o innych wskazaniach terapeutycznych, chronionego lub niechronionego wcześniejszym patentem, wówczas wprowadzenie na rynek nowego produktu leczniczego komercjalizującego nowe zastosowanie terapeutyczne tego samego składnika aktywnego, który jest chroniony przez nowy patent, może uprawnić jego właściciela do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego, którego zakres ochrony w każdym razie nie może objąć składnika aktywnego jako takiego, lecz jedynie nowe użycie owego produktu".
[ Czytaj więcej » ]
2. Wyrok TSUE z 19.7. 2012 r., C-376/11
Autor: Anna Gołębiowska
"Sprzeczne z celami rozporządzeń nr 733/2002 i 874/2004 byłoby bowiem umożliwienie właścicielowi wcześniejszego prawa – któremu przysługuje pełnia wynikających zeń uprawnień, lecz który nie spełnia warunku obecności na terytorium Unii - uzyskania dla siebie nazwy domeny .eu za pośrednictwem osoby, która spełnia ten warunek obecności, lecz nie ma realnej możliwości korzystania z tego prawa, choćby częściowo lub czasowo".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego:
Roszczenia właściciela znaku towarowego przeciwko usługodawcy naruszyciela Glosa do wyroku TS z 15.12.2011 r. w sprawie C-119/10, Frisdranken Industrie Winters BV przeciwko Red Bull GmbH1
Autor: Aneta Pankowska, Ewelina Pichet
Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu. [MoP Nr 18/2012]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Pisma procesowe wsprawach cywilnych
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 109,65 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 65,55 zł
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
160,55 zł 169,00 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$