$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 10/2012
Orzecznictwo
1. Wyrok TK z 26.6.2012 r., P 13/11
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rybniku I Wydział Cywilny dotyczące pobierania od dłużnika opłaty stosunkowej w przypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego.
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 21.6.2012 r., III CZP 35/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Sąd Najwyższy rozpatrzył następujące zagadnienie prawne: „Jaką opłatę (stosunkową czy podstawową) w rozumieniu art. 11 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) należy pobrać od pozwanego jako opłatę od apelacji w sytuacji, gdy pozwany w apelacji wnosi o rozłożenie na raty zasądzonego roszczenia przy czym wniosku o rozłożenie na raty świadczenia dochodzonego przez powoda nie składał w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, zaś w przypadku obowiązku pobrania opłaty stosunkowej - w jaki sposób ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia?”.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego m.in.:
Pojęcie sprawy gospodarczej po likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych
Autor: dr Tomasz Szczurowski
Ustawą z 16.9.2011 r. została dokonana największa w ostatnich latach nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Jednym z zasadniczych celów nowelizacji było zlikwidowanie odrębności postępowania gospodarczego. Niemniej ZmKPCU11 nie znosi odrębności sądownictwa gospodarczego w sensie ustrojowym, którego zadaniem jest rozpoznawanie spraw gospodarczych. W powyższym kontekście pojawia się pytanie, jak aktualnie ma być rozumiane pojęcie sprawy gospodarczej, wyznaczające zakres kognicji sądu gospodarczego. [MoP Nr 19/2012]
Dopuszczalność wniesienia środka zaskarżenia w postaci elektronicznej
Autor: dr hab. Paweł Grzegorczyk
W piśmiennictwie podkreśla się, że środki odwoławcze w polskim prawie procesowym wymagają zachowania formy pisemnej1. Zasada ta nie została wprawdzie wyrażona wprost, pośrednio potwierdza ją jednak art. 466 KPC, który zezwala pracownikowi i ubezpieczonemu działającemu bez adwokata lub radcy prawnego na złożenie środka odwoławczego ustnie do protokołu. W dacie uchwalania obowiązującego KPC jedynym w zasadzie nośnikiem pisma nadającym się do wykorzystania w postępowaniu cywilnym był arkusz papieru zdatny do zapisania ręcznie lub maszynowo. Rozwój innych, w szczególności elektronicznych sposobów zapisu i przekazu informacji, powszechny dostęp do Internetu oraz postępująca komputeryzacja sądów, zrodziły pytanie o możliwość posługiwania się w tym celu innymi technikami, a co się z tym łączy innymi niż pozostawienie w biurze podawczym lub przesyłka listowa drogami przekazu pisma właściwemu sądowi, w tym pocztą elektroniczną (e-mail). [MoP Nr 19/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak

dt.com.pl

adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
Prawo i procedura cywilna
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym wraz z wzorami pism procesowych
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
169,00 zł 152,10 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 65,55 zł
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym wraz z wzorami pism procesowych
129,00 zł 116,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$