$$preview$$

Newsletter Monitora Prawniczego

Prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji - Numer 05/2012.

Orzecznictwo

1. Wyrok TS z 21.3.2012 r., T-227/09 / autor: Anna Gołębiowska

"(…) okoliczność, że skarżąca nie wykazała zainteresowania ochroną wcześniejszych tajwańskich znaków towarowych w Unii, oraz okoliczność, że interwenient nie był zgodnie z prawem zobowiązany do uprzedniego poinformowania skarżącej o zgłoszeniu przez siebie wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji, nie pozwalają na określenie intencji interwenienta w chwili dokonania tego zgłoszenia. Dlatego też należy uznać, że okoliczności te same w sobie nie są wystarczające do ustalenia, czy dokonując zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, interwenient działał w złej wierze."

Czytaj więcej »

2. Wyrok TS z 22.3.2012 r., C-190/10 / autor: Anna Gołębiowska

"(…)art. 27 rozporządzenia nr 40/94 ze zmianami należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on na uwzględnienie (…) godziny i minuty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do OHIM dla celów ustalenia pierwszeństwa czasowego wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do krajowego znaku towarowego zgłoszonego w tym samym dniu, gdy krajowe przepisy regulujące rejestrację krajowego znaku towarowego uznają w tym względzie godzinę i minutę zgłoszenia za istotne."

Czytaj więcej »

W najnowszych numerach „Monitora Prawniczego” m.in.:

Ochrona modeli, replik i miniatur w prawie autorskim
/ autor: dr Arkadiusz Michalak

Współczesne rozważania z zakresu ochrony własności intelektualnej koncentrują się głównie na zagadnieniach ochrony dóbr niematerialnych w środowisku informatycznym. Tymczasem, w praktyce pojawiają się tradycyjne spory z zakresu prawa autorskiego, w ramach których pożądane jest sięgnięcie do wskazówek doktrynalnych. Tych jednak aktualnie brakuje i w rezultacie prawnik poszukujący wsparcia doktrynalnego zmuszony jest sięgać do rozważań z przed kilkudziesięciu lat lub nawet z początków kształtowania się prawa autorskiego. Jednym z takich tradycyjnych zagadnień jest ochrona replik, modeli i miniatur, np. statków, samolotów, budowli, rzeźb, która będzie przedmiotem dalszej analizy. [MoP Nr 9/2012]

Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezależna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych
/ autor: dr Grzegorz Tylec

Prawo autorskie określa się jako zespół przepisów regulujących stosunki społeczne powstające w związku z dokonaniem dzieła o charakterze twórczym. Poszczególne uregulowania prawa autorskiego mają charakter przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego, karnego, międzynarodowego prywatnego itd. Nie stanowią one odrębnej gałęzi prawa, nie wchodzą nawet jako całość do żadnej z wymienionych gałęzi prawa. Główny ich trzon stanowią regulacje prawa cywilnego, gdyż opierają się na zasadzie kreowania cywilnych praw podmiotowych. Przepisy umieszczone w ustawie z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1] nie regulują jednak w sposób wyczerpujący całości problematyki związanej z ochroną twórczości, nie zawierają bowiem wszystkich wymaganych norm ogólnych.

Prawidłowa ocena prawna umów prawa autorskiego, zdolności do czynności prawnych, zasad naprawienia szkody itp. może być dokonana przy wykorzystaniu Kodeksu cywilnego. Powyższa zasada odnosi się także, jak się wydaje, do kwestii ochrony praw osobistych twórców. Analiza orzecznictwa sądowego oraz wypowiedzi doktryny prawa prowadzi do wniosku, że regulacje zamieszczone w PrAut nie dają pełnej ochrony interesów osobistych twórców i podmiotów uprawnionych z tytułu praw pokrewnych. Wiele z nich może uzyskać ochronę dopiero na podstawie ogólnych regulacji prawa cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych. W niniejszym artykule omówiono sytuacje, w których istnieje godny ochrony interes podmiotu związany z jego działalnością twórczą o charakterze intelektualnym, nie sięga tam zaś regulacja PrAut. [MoP Nr 10/2012]

Więcej w najnowższym numerze Monitor Prawniczego Nr 10/2012 - Zamów prenumeratę

Poznaj autorów

Anna

Gołębiowska

www.dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik
w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Polecamy:

Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012

Cena: 749,00 zl

Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami

Cena: 129,00 zł 122,55 zl

Newsletter przygotował:

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ posiadasz Konto Użytkownika serwisów internetowych Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 88 000 zł