$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 11/2012
Zmiany w prawie
Rozwiązywanie sporów dotyczących sprzeciwów od rejestracji nowych funkcjonalnych domen najwyższego poziomu
Autor: Anna Gołębiowska
Centrum Mediacji i Arbitrażu przy WIPO zostało upoważnione przez ICANN do rozwiązywania sporów dotyczących sprzeciwów od rejestracji nowych funkcjonalnych domen najwyższego poziomu. Od 13.6.2012 r. do 12.1.2013 r. możliwe jest wnoszenie takich sprzeciwów. Jest to okres, który poprzedza podjęcie, przez ICANN decyzji, które nowe funkcjonalne domeny najwyższego poziomu będą dostępne dla wszystkich użytkowników.
[ Czytaj więcej » ]
Orzecznictwo
Co nowego w orzecznictwie UE?
Autor: Anna Gołębiowska
Wyrok TSUE z 19.9.2012 r. w sprawie T-267/11

"(...) z punktu widzenia postępowania przed OHIM skarżąca, jej amerykański przedstawiciel oraz kancelaria (...), pełnomocnik skarżącej przed OHIM, są traktowani, jako jeden podmiot, a uchybienie obowiązkowi zachowania należytej staranności ciążącemu na przedstawicielach należy postrzegać jako uchybienie temu obowiązkowi przez właściciela znaku. W konsekwencji kwestia, czy skarżąca lub jej amerykański przedstawiciel zachowali należytą staranność, jest istotna jedynie z punktu widzenia ich wzajemnych stosunków umownych z kancelarią (...) i ustalenia odpowiedzialności za szkodę poniesioną ewentualnie przez skarżącą, nie ma jednak wpływu na sytuację prawną skarżącej względem OHIM."
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego:
Kształt produktu pomiędzy dystynktywnością a atrakcyjnością zwiększającą znacznie wartość towaru – refleksje po wyroku Sądu z 6.10.2011 r. w sprawie Bang Olufsen, T-508/08
Autor: dr Lavinia Brancusi
Opracowanie atrakcyjnego kształtu produktu leży w interesie marketingowym każdego producenta. Perspektywa osiągnięcia sukcesu handlowego budzi naturalną potrzebę poszukiwania sposobów na objęcie wyglądu produktu pod prawną wyłącznością i odseparowania się tym od konkurencji. Ten cel można zrealizować bezpośrednio na gruncie reżimu wzorów lub, pośrednio, na gruncie znaków towarowych. Ta ostatnia forma ochrony, o ile wypada korzystniej ze względu na możliwość nieograniczonego przedłużenia jej w czasie, o tyle może się okazać trudniejsza na samym etapie jej uzyskania. Oznaczenia przestrzenne mogą wchodzić w zakres tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, a w szczególności tej regulacji, która zakazuje rejestrację dla oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Kwestia ta stanowiła ostatnio przedmiot analizy Sądu Unii Europejskiej w wyroku z 6.10.2011 r. wydanym w sprawie T-508/08, Bang Olufsen przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego(OHIM). Sprawa dotyczyła postaci kultowego głośnika w kształcie ołówka, dla którego bezowocnie starano się przez wiele lat o rejestrację jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy. Sąd definitywnie odmówił możliwości rejestracji, powołując się na bezwzględną przeszkodę zawartą w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia 207/2009 i potwierdzając w tym zakresie zaskarżoną decyzję odmowną wydaną przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. To orzeczenie, zresztą nie pierwsze w tej sprawie, wzbogaca zasób judykatury unijnej o kolejne rozstrzygnięcie, które nie tylko budzi rozmaite wątpliwości interpretacyjne, ale pokazuje trudności, wręcz arbitralność stosowania ww. przeszkody w praktyce. A to znacznie podważa sens dalszego utrzymywania tego unormowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i krajowego. [MoP Nr 22/2012]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD
Prawo i procedura cywilna
Pisma procesowe wsprawach cywilnych
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami
i płytą CD
179,00 zł 170,05 zł
Pakiet Kalendarzy Prawnika.
Gabinetowy i Podręczny
15% TANIEJ
124,00 zł 105,40 zł
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
169,00 zł 160,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$