$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Spory sądowe
i procedura cywilna
Numer 07/2012
Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 23.5.2012 r., III CZP 9/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 3 KPC).

2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 KPC); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 KPC).
[ Czytaj więcej » ]
2. Uchwała SN z 23.5.2012 r., III CZP 11/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Sąd Okręgowy w Krakowie przedstawił do rozpoznania przez sędziów Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne:

"Czy podlega odrzuceniu spóźniona skarga na czynności komornika, w oparciu o którą sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 KPC?"
[ Czytaj więcej » ]
3. Uchwała SN z 23.5.2012 r., III CZP 16/12
Autor: Olga Sztejnert-Roszak
Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 KPC) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten – ze względu na ustanowiony ustawą zakaz – nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny.
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – uwagi praktyczne, cz. II
Autor: Łukasz Piebiak
Dnia 3.5.2012 r. weszła w życie ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. W niniejszym artykule omówione zostały zmiany wprowadzone wskazaną nowelizacją oraz ich skutki. Autor dokonuje ich oceny, wskazując wiążące się z nimi konsekwencje praktyczne. Jest to, w zależności od istoty i zakresu wprowadzonej zmiany, zarówno ocena pozytywna, jak i negatywna, choć przeważające wydaje się być stanowisko krytyczne. W drugiej części artykułu omówione zostały zmiany w zakresie postępowania upadłościowego, nowe obowiązki w zakresie pouczeń i, stanowiące istotę nowelizacji, wprowadzenie w miejsce systemu prekluzji procesowej systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego. To ostatnie zagadnienie poddane zostało analizie uwzględniającej realia polskiego wymiaru sprawiedliwości, która prowadzi Autora – jako praktyka – do sformułowania wniosku, że założenia twórców nowelizacji w dużej mierze nie przystają do potrzeb i praktyki sądownictwa. [MoP Nr 13/2012]
Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego – uwag kilka
dr hab. Joanna Misztal-Konecka
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)[1] zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dniem 1.1.2010 r. W przypadku niemożliwości sprawnego zakończenia postępowania w trybie elektronicznym, istnieje możliwość przekazania sprawy do sądu właściwości ogólnej pozwanego, któremu powierzone zostaje wówczas wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia. W niniejszym artykule wskazano sytuacje uzasadniające takie postępowanie oraz omówiono czynności sądu właściwości ogólnej związane z przekazaniem sprawy, w tym kwestię wymogów formalnych pozwu, umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu i zwrotu opłat oraz kosztów procesu w przypadku umorzenia postępowania. [MoP Nr 14/2012]
Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego według rozporządzenia 44/2001 a obowiązek wykazania prawomocności tego orzeczenia
Jacek Łubecki
Niniejszy artykuł dotyczy ustalenia relacji przepisów rozporządzenia unijnego 44/2001 do przepisów KPC w zakresie problematyki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów państw członkowskich UE. Szczegółowa analiza treści wyżej wymienionych aktów prawnych prowadzi bowiem do wniosku, że warunki stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych, przewidziane w rozporządzeniu 44/2001, nie pokrywają się w pełni z określonymi w KPC. Przepisy KPC wymagają w tym zakresie spełnienia dodatkowych przesłanek, nieprzewidzianych w przepisach rozporządzenia 44/2001. Niezwykle istotne jest zatem określenie wzajemnego stosunku pomiędzy regulacjami UE a prawem krajowym. Stawianie dodatkowych wymogów przez prawo polskie w praktyce może bowiem uniemożliwić zainteresowanym podmiotom stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego, a w konsekwencji udaremnić wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego w Polsce. Wskazane zagadnienie zostało omówione na przykładzie przewidzianego w KPC obowiązku wykazania, że orzeczenie, którego wykonalność podlega stwierdzeniu, jest prawomocne w kraju jego pochodzenia. [MoP Nr 14/2012]


Olga
Sztejnert-Roszak
dt.com.pl
adwokat, wspólniczka w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2012
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2012
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych.
Prawo i procedura cywilna
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism procesowych.
129,00 zł 116,10 zł
Prawo i procedura cywilna
69,00 zł 62,10 zł
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
349,00 zł 314,10 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$