$$preview$$

Logo C.H. Beck  

Newsletter Wydawnictwa C.H. Beck

Prawo własności intelektualnej
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Numer 12/2012
Orzecznictwo
Orzeczenie TSUE z 18.10.2012 r., C-173/11
Autor: Anna Gołębiowska
"Artykuł 7 dyrektywy 96/9/WE (...) w sprawie ochrony prawnej baz danych powinien być interpretowany w ten sposób, że przesłanie przez osobę za pomocą serwera położonego w państwie członkowskim A danych, wcześniej pobranych przez tę osobę z bazy danych chronionej przez prawo sui generis na podstawie tej samej dyrektywy, na komputer innej osoby znajdującej się w państwie członkowskim B i na jej wniosek w celu ich przechowywania w pamięci tego komputera i wyświetlania ich na jego ekranie, stanowi czynność "wtórnego wykorzystania” rzeczonych danych przez osobę, która dokonała tego przesłania".
[ Czytaj więcej » ]
Orzeczenie TSUE z 25.10.2012 r., C-553/11
Autor: Anna Gołębiowska
"Artykuł 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG (...) należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem, że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy".
[ Czytaj więcej » ]
W najnowszym numerze Monitora Prawniczego:
Charakter prawny roszczenia informacyjnego
Autor: Piotr Fik, Ewa Laskowska
W niniejszym artykule została poruszona ważna zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, kwestia regulacji unormowanej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. roszczenia informacyjnego. Autorzy w pierwszej kolejności omawiają materialnoprawne podstawy niniejszej regulacji oraz konsekwencje dostosowywania prawa polskiego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Następnie poruszają kwestie procesowe, starając się odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie sąd powinien rozpoznawać sprawy dotyczące roszczenia informacyjnego, odwołując się przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. [MoP Nr 24/2012]


Anna Gołębiowska

dt.com.pl

Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Newsletter przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną: Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
Prenumeraty Czasopism C.H. Beck
 
Monitor Prawniczy
- prenumerata 2013
Edukacja Prawnicza
- eprenumerata 2012/2013
Monitor Prawniczy
- eprenumerata 2013
Zamów Zamów Zamów
Nowości Wydawnictwa C.H. Beck
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Prawo i procedura cywilna
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
299,00 zł 284,05 zł
Pakiet Kalendarzy Prawnika.
Gabinetowy i Podręczny
15% TANIEJ
124,00 zł 105,40 zł
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
wraz z wzorami pism i kazusem
149,00 zł 141,55 zł
Zamów teraz! Zamów teraz! Zamów teraz!
 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +48 22 33 77 616, faks: +48 22 33 77 60, e-mail: ksiegarnia@beck.pl,
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki: 88 000 zł

E-mail został wysłany na adres $$email$$
Otrzymałeś ten e-mail, ponieważ zapisałeś się na newsletter Wydawnictwa C.H. Beck
$$resignlink$$